Расходи за услуги


 Податоци согласно член 4 од  Одлуката за начинот на користење на висината на износот на средства за угостителски услуги на територијата на РСМ (Сл.весник на РСМ бр.84 од 16.04.2021 год.)