Стратегии

 

 

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА КОНТРОЛА НА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ (МЛО) И НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН 2022- 2024

 

NATIONAL STRATEGY FOR SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS (SALW) CONTROL AND NATIONAL ACTION PLAN 2022- 2024

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 2020- 2022

 

СТРАТЕГИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАЕДНИЦАТА 2020-2022

 

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА НА МВР  2020-2022

 

 Национална стратегија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2017 - 2020 

http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/Nacionalna-strategija-i-akciski-plan-za-borba-protiv-trgovija-so-lugje.pdf  

 

 Национална стратегија на РМ за борба против тероризам 2018 – 2022

https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/bpt_nacionalna_strategija_2018.pdf

 

 Национална стратегија на РМ за спречување на насилен екстремизам 2018 – 2022

https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/sne_nacionalna_strategija_2018.pdf

 

 

Национална стратегија за борба против дрога 2014- 2020

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/03/mkd-strategija-za-opojni-drogi-2014-2020.pdf

 

Национална стратегија за борба против перење на пари и финасирање на тероризмот 2017 - 2020

 http://www.ufr.gov.mk/files/docs/NS.pdf

 

 Национална стратегија за развој на интегрирано гранично управување 2015- 2019

http://igu.gov.mk/?q=node/9   

 

Стратегија за сајбер криминал 2018 - 2020,

 

Стратегија за развој на Полицијата 2016-2020

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА КОНТРОЛА НА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ 2017-2021