Стратегии

 

 Национална стратегија за интегрирано гранично управување  2021–2025

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2021-2025 

СТРАТЕГИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАЕДНИЦАТА 2024 - 2026

 

СТРАТЕГИЈА ЗА ОБУКА И РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МВР 2022-2024

СТРАТЕГИЈА ЗА НАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА НА РЕГИОНАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО 2020-2025 ГОДИНА

 

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА КОНТРОЛА НА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ (МЛО) И НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН 2022- 2024

 

NATIONAL STRATEGY FOR SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS (SALW) CONTROL AND NATIONAL ACTION PLAN 2022- 2024

 СТРАТЕГИЈА ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ ФИНАНСИСКИ ИСТРАГИ И КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ ЗА ПЕРИОДОТ 2021-2023 

 

 РЕЗОЛУЦИЈА ЗА МИГРАЦИСКА ПОЛИТИКА 2021-2025


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ДРОГА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2021-2025 И АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 2021-2023


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ 2018-2022 И АКЦИСКИ ПЛАН