ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

САЉИ РАМАДАНИ

Датум и место на раѓање: 07.06.1975 година во Скопје

Образование:

ДИПЛОМИРАН ПРАВНИК-ПРАВОСУДНА НАСОКА

Средно образование: Општа гимназија ”ЗЉМ ”

Работно искуство:

- Советник на Заменикот на министерот за внатрешни работи

- Заменик на Генералниот секретар на влада на Република Македонија

-Државен секретар во Министерството за внатрешни работи

-Помошник на министерот за внатрешни работи за европска унија и меѓународна соработка

Секторот за Европска унија и меѓународна соработка претставува организациска единица при МВР којашто ги координира активностите во Министерството поврзани со прашања од областа на Европска унија, ИПА фондовите и останатата странска помош, потоа прашања од областа на билатералната и мултилатералната соработка на Министерството, пришто тесно соработува со другите Министерства, институции и организации за прашања од областа на безбедноста. 

Секторот за Европска унија и меѓународна соработка го сочинуваат три Одделенија:

- Одделение за преговори и интеграција;

- Одделение за меѓународна соработка;

- Одделение за ИПА

 

тел:     +389 2 314 3191

факс: +389 2 314 2694