МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ПАНЧЕ ТОШКОВСКИ

Датум и место на раѓање: роден на 14 Јуни 1982

Образование:

• Јули 2008 година  Положен Адвокатски испит
• Март 2008 година Положен Правосуден испит

• 2006 – сеуште                      
Правен Факултет „Јустинијан I” – Скопје, Република Македонија
Насока Последипломски студии по кривично право и криминологија 

• 2001 – 2005 година
Правен Факултет „Јустинијан I” – Скопје, Република Македонија, 
Завршен просек 8,74
Насока Правни студии
Степен на образование ВСС – VII степен (дипл. Правник)

• Октомври 2012 година
  Положен испит за проценка на недвижен имот

• Декември 2009 година
  Мотива – Центар за образование и обука  
  Успешно завршен семинар „Менаџмент вештини за водење ефикасни тимови“

• Октомври 2008 година
   Мотива – Центар за образование и обука
Успешно завршен семинар за „Лидерство и стратегиско планирање“

• Април 2009 година
  Мотива – Центар за образование и обука
  Успешно завршен семинар за „Управување со организациона структура“

• Јуни 2008 година
   Little & van de Geer
   Обука за развивање на управувачки способности на раководни државни службеници

• Октомври 2006 година
  Национално биро за осигурување
  Учество на советување со тема „Нематеријална штета“
 

Работно искуство:

• Јануари 2024 година - Мај 2024
Министерство за внатрешни работи
  работно место Министер

• Октомври 2011 година - 2024

Адвокат Панче Тошковски
работно место Адвокат

• главни активности
Правно застапување во граѓански, имотно-правни, трговски, кривични и управни спорови пред домашни и меѓународни судови;

- Подготовка на правни акти, тужби, жалби, вонредно-правни лекови и останати судски документи;

- Учество во медијации, спогодувања и преговори во граѓанска, имотно-правна, трговска, кривична и управна област;

- Правни советувања и истражувања во граѓански, имотно-правни, трговски, кривични и управни спорови;

• Октомври 2008 – октомври 2011 година
  Министерство за транспорт и врски
  работно место Советник

• главни активности
 Изготвување на правни мислења и други правни акти во рамки на министерството;

 Изготвување на предлог текст на новиот Закон за градежно земјиште во соработка со ЗЕЛС и УСАИД; 

Изготвување на Стратегија за јакнење на економските капацитети на ЕЛС и управување на градежното земјиште од страна на ЕЛС во соработка со ЗЕЛС и УСАИД; 

• Ноември 2006 – јануари 2008 година
  Приправник во адвокатска канцеларија
  работно место
  Адвокатски приправник

• главни активности и обврски
 Состав на тужби, жалби, правни поднесоци во граѓански и кривични постапки; правно застапување пред надлежни органи 

• Јануари 2006 – ноември 2006 година
  Основен Суд Скопје 2 Скопје
  работно место
  Приправник
  главни активности и  работни задачи
Состав на пресуди, решенија од граѓанско правна и кривично правна област 


ДРУГИ РАБОТНИ ИСКУСТВА


• Април 2011 – септември 2013 година
 Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор сопственост на Република Македонија 

работно искуство Член на одбор на Директори

• Ноември 2011 година
Општина Илинден, Трета работилница за стратегија за локален економски развој

работно искуство Експертска анализа и презентација  на тема управување  со градежното земјиште

• Јули 2011 година
  Национален ромски центар НРЦ

работно искуство Обучувач во проект Легализација на ромското домување – Македонија I Фаза 

• Јуни 2011 година
  Здружение за хумано домување ХАБИТАТ МАКЕДОНИЈА

работно искуство Обучувач во проект Постапка за легализација на бесправно изградени објекти 

• Март 2011 година
 Комисија формирана од Министер за транспорт и врски за спроведување на испит за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот или овластеното лице одговорно за превоз

работно искуство Член на комисија 

• Декември 2010 година
  Советодавен Комитет за земјишна политика 

работно искуство Член - Претставник на  Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

• Датум: октомври 2010 година
 Меѓународен саем за комерцијални недвижности – Минхен, ЕКСПО РЕАЛ 2010 година

работно искуство Учесник - Претставник на  Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

• Април 2010 година 
 Комисија формирана од Министер за транспорт и врски за набавка на консултантски услуги за вршење на надзор на Договор за концесија на аеродром Александар Велики Скопје и аеродром Св. Апостол Павле Охрид

работно искуство Член на комисија 

• Јануари 2010 година
  Работна група формирана од страна на Заменик Претседател на Влада на Република Македонија задолжен за Европски прашања за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европска Унија и подготовка на преговарачките позиции за членство во Европска Унија


работно искуство Член на работна група за поглавјето 3.1 Слободно движење на стоки-Хоризонтални мерки

• Декември 2009 година
  Комисија формирана од Министер за транспорт и врски

работно искуство Член на комисија за доделување на концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарини и користење на дел од државните патишта (Пакет 2)

• Ноември 2009 година
 Комисија формирана од Министер за транспорт и врски за спроведување на испит за стручна способност на возачи на моторни возила за превоз на опасни материи

работно искуство Член на комисија 

• Март 2009 година
  Бизнис форум за инвестиции на Бугарија - Софија

работно искуство Учесник - Претставник на  Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

• Декември 2008 година
 Комисија формирана од Министер за транспорт и врски за спроведување на постапки за јавно наддавање на градежно земјиште во државна сопственост

работно искуство Член на комисија 

• Декември 2008 година
 Бизнис форум за инвестиции на Србија - Белград

работно искуство Учесник - Претставник на  Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

• Ноември 2008 година

Мешовит Комитет за спроведување на Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите (Швајцарската конфедерација, Кралството Норвешка, Република Исланд и Кнежевство Лихтенштајн)

работно искуство Член на Експертски тим на Влада на Република Македонија

 

 

 Зборува англиски јазик.
 

 Kонтакт:
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468
е-пошта: kontakt@moi.gov.mk