ЗАМЕНИК МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Датум и место на раѓање:

Образование:

Работно искуство: