ЗАМЕНИК МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Д-р Агим Нухиу

Датум и место на раѓање: 24 август 1977 година во с. Слатина, Тетово

Образование:

 

•  Доктор на правни науки – Правен Факултет - Универзитет во Тирана, Албанија, 2009-2013;

•  Магистер на правни науки – граѓанско право, Правен Факултет - Универзитет во Приштина, Косово, 2001-2008;

•  Магистер на правни науки – граѓанско право, Правен Факултет – Универзитет во Тирана, Албанија, 2005-2007;

•  Дипломиран правник – Правен Факултет, Универзитет во Тетово, 2001;

 

Работно искуство:

 

•  Продекан за наука на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2015;

•  Шеф на Катедра на граѓанско право – Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2015;

•  Координатор на Меѓународно научно списание за правни прашања ‘‘ЈУСТИЦИА‘‘, на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2015 ;

•  Доцент на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, за предметите ‘‘Граѓанско право‘‘ и ‘‘Граѓанско процесно право‘‘, 2013;

•  Главен уредник на Меѓународно научно списание за правни прашања ‘‘Ulpianus‘‘, Здружение на Правници Албанци во Македонија, 2002;

•  Член на Комисија за заштита од дискриминација, 2011-2015;

•  Претседател на Научни Истражувачки Форум на Здружението на Правници Албанци во Македонија, 2011;

•  Член на Советодавниот комитет за спроведување на Охридскиот Рамковен Договор, 2011;

•  Претседател на Советот на Државен Универзитет во Тетово, 2010;

•  В.Д. Декан на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово 2009-2010;

•  Член на Комисијата за полагање на испитот за претставник на заштита на индустриска сопственост, 2008;

•  Член на Државен Матурски Одбор, 2008-2014;

•  Член на Одборот за акредитација на институциите на високото образование, 2008-2010;

•  Продекан за настава на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2006-2007;

•  Координатор за ЕКТС на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2005-2006;

•  Член на Комисија за правни – статутарни прашања на Општина Теарце, 2004-2008;

•  Потпретседател на Управниот Одбор на Заводот за заштита на здравјето – Тетово, 2002-2007;

•  Член на Сенатот на Универзитетот во Тетово, 2002-2004;

 

 

Експертски ангажмани во проекти за концептот на еднаквоста и недискриминацијата:

 

• Проектот (PR 368084) „Promotion and protection of the concept of equality and non-discrimination” OSCE, Mission to Skopje, 2015;
• Проектот (PR 374862) “Strengthening National Capacity to Tacle Hate Crime and Hate Speech”, OSCE, Mission to Skopje, 2015;
• Проектот „Зајакнување на владеење на правото за заедницата на ЛГБТ граѓани‘‘, Х.Е.Р.А. - Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Скопје, 2015;
• Проектот „Roma in the European Cities, период декември 2011 - август 2013‘‘, со невладината организација „Месечина‘‘, Гостивар, 2014.

 
Познавање на јазици:

• Албански (мајчин јазик)
• Македонски јазик
• Англиски јазик

 

Брачна состојба:

• Женет
• Татко на две деца

 

Анкетен лист на заменик министерот

 Вкупно нето плата: 71.315,00 денари