БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

                                                                РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 
                                                           МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
                        -Одделение за безбедност на класифицирани информации и соработка со НАТО


  1.  Спроведување на политиката по однос на  безбедноста на класифицирани информации во МВР  примена на мерките за физичка, административна и персонална безбедност, координирање, планирање и надзор, советување и контрола. Учество во активностите за склучување на безбедносни договори сврзани со прием, класификација, размена, за Од особено значење во функционирањето на Регистарот за странски класифицирани информации, во состав на организационата единица  надлежен за прием, евидентирање и распространување  на  странските класифицирани информации кои на министерството му се отстапени на користење, а кои се прибавени преку размена на класифицирани информации помеѓу Република Северна Македонија и странска држава или меѓународна организација како и комуникација, соработка и размена на странски класифицирани информации, 
    Регистарот за странски класифицирани информации врши и работи од надлежност на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, преку која се врши размена на класифицирани информации со странски земји и меѓународни организации. 
    штита и чување на информации.
2.Спроведување на плановите за безбедносна соработка на Министерството за внатрешни работи во активностите во врска со НАТО интегративните процеси, постигнување интероперабилност со земјите членки на алијансата преку програмата за продлжување на реформите ,подготовка на клучен перонал за мировни операции предводени од меѓунарони организации, Учество во процесите на национално одбранбено и безбедносно планирање,  подршка на НАТО силите од земјата домаќин, заедничка надворешна и безбедносна политика, организација на вежби, соработка и реализација на заеднички активности со службите и припадниците на НАТО/КФОР. 
Овластено лице за безбедност на класифицирани информации:
м-р Перица Јовановски
моб.070/226-439, лок.35-48, PERICA_JOVANOVSKI@MOI.GOV.MK