Помошник министер

Софија Галева Мишева

Датум и место на раѓање: 20.09.1970 година во Струмица

Образование:

 Завршен IV степен, правна насока - Гимназија Јане Сандански, Струмица во 1988 година. Завршен VII стенен - Правен факултет - правосудна насока на Универзитетот Кирил и Методиј, Скопје во 1993 година. Положен правосуден испит во 1996 година. Моментално на Постдипломски студии на катедрата по меѓународно право.

Работно искуство:

01.10.1998 година, запишана во Именикот на адвокати при Адвокатската комора на Р.Македонија, каде работејќи како самостоен адвокат се здобива со искуство од областа на кривична, граѓанска, стопанска, вонпарнична и управна материја 01.04.2002 година, вработена во Сектор за национално биро Интерпол при Министерството за внатрешни работи на РМ 01.06.2002 година, работно место Државен советник во Кабинет на Министерот за внатрешни работи на РМ 01.04.2003 година, работно место Виш соработник за правни и кадровски работи во СВР Скопје при Министерството за внатрешни работи на РМ 25.03.2005 година, работно место Началник на Одделенне за правни, финансиски и други заедннчки работи во СВР Скопје при Министерството за внатрешни работи на РМ 03.07.2007 година, работно место Началник на Сектор за прекршоци при Министерството за внатрешни работи на РМ 13.02.2008 година, работно место Помошник на Директорот во Секторот за прекршоци при Министерството за внатрешни работи 17.02.2011 година, работно место Помошник на Министерот за Сектор за прекршоци во МВР