Оддел за правни работи, судски постапки и управување со човечки ресурси

Секторот за правни работи и управување со човечки ресурси ги врши работите што се однесуваат на потребите на Министерството и организациските единици под директна надлежност на министерот за внатрешни работи и тоа во областа на правните работи и управувањето со човечки ресурси.

Во состав на овој сектор се следните одделенија:

-              ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ

-              ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СУДСКИ ПОСТАПКИ И ИМОТНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

-              ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 

 

    

 

 

       Испитни прашања за полагање на приправнички испит во МВР

Образец за утврдување на работните цели и задачи
и индивидуален план за стручно усовршуање

Прирачник за оценување на работниците