Оддел за правни работи, судски постапки и управување со човечки ресурси

Одделот за правни работи, судски постапки и управување со човечки ресурси ги врши работите што се однесуваат на потребите на Министерството и организациските единици под директна надлежност на министерот за внатрешни работи и тоа во областа на правните работи и управувањето со човечки ресурси.

 

                                                                   Изречени дисциплински мерки       

 

 

       Испитни прашања за полагање на приправнички испит во МВР

Образец за утврдување на работните цели и задачи
и индивидуален план за стручно усовршуање

Прирачник за оценување на работниците