Помошник Министер на Центар за обука - Скопје

Гоце Бачанов

Датум и место на раѓање: Роден на 20.06.1968 година во Прилеп

Образование:

 - Средно образование стекнав во Економското училиште „Борис Кидрич“ - правна насока

- На Факултет за безбедност и општествена самозаштита се запишав учеб­на­та 1986/1987 година

- Во Министерството за внатрешни работи се вработив 01 Февруари 1992 година

- Од 25 Мај работам во Центарот за образование на кадри од областа на без­бедноста

- Октомври 2002 година, Полициска академија

- Август 2008, Центар за обука при Бирото за Јавна безбедност на Ми­нис­тер­ството за внатрешни работи

- Дипломиран криминалист

- Студент на постдипломски студии при Институтот за истражување на со­ци­олошки и политичко правни појави - Политички науки

Работно искуство:

- Февруари 1992 - Мај 1992, Министерство за внатрешни работи, Инспектор во униформираната полиција
- Јуни 1992 - Август 1996, Центар за образование на кадри од областа на без­бедноста, Средно полициско училиште, Командир на вод
 
- Септември 1996 - Август 1997, Центар за образование на кадри од областа на безбедноста, Средно полициско училиште, Наставник за Управно право и Управна постапка
 
- Септември 1997 - Август 1999, Центар за образование на кадри од областа на безбедноста, Средно полициско училиште, Наставник за Кривично право и Кривична постапка
 
- Септември 1999 - 2003, Центар за образование на кадри од областа на без­бедноста, Средно полициско училиште, Наставник за Криминалистика и Криминологија
 
- Октомври 2003, Полициска академија, Наставник-инструктор во Секторот за континуирана обука
 
- Август 2008, Помошник на Директорот на Бирото за јавна безбедност, Ра­ководител на Центар за обука
 
- Февруари 2011, Началник на Центарот за обука при Бирото за Јавна безбедност
 
- Ноември 2013, Помошник на Министерот на Центар за обука
 
 

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ
- Учество во процесот на селекција за мулти-етничката полиција
- Учество во процесот на реформи на полициско едукативниот систем, во соработка со Европска Агенција за реконструкција и одделот за Правда и Внатрешни работи (студиска посета на Холандскиот полициски и по¬ли¬цис-ко-едукативен систем)
- Учество во процесот за подготвување на Наставни програми за мулти-ет-ничка полиција, за основен ранг на полициски службеници и за Гранична полиција
- Подготовка за прирачник за Трговија со луѓе, Менаџиран од страна на Пак-тот за Стабилност
- Подготовка, организација на семинар за Борба против трговија со луѓе, финансиран и менаџиран од страна на Европската иницијатива Пакт за стабилност
- Подготовка, организација и спроведување на семинари за Борба против трговија со луѓе, за постојни полициски службеници во соработка со OSCE и IOM
- Учество како набљудувач на полициски акции за откривање на ор¬га¬ни¬зи-ран криминал (трговија со луѓе) во соработка со Одделот за организиран криминал при Министерството за внатрешни работи
- Учество во работна група за трансформација на Полициската академија, формирана од страна на Министерот за внатрешни работи
- Предавач во Академија за судии и јавни обвинители

Странски јазик
Англиски јазик, активно го употребувам, вклучително активно следење и учествување во дискусии, како и писмена кореспонденција
 
 
e-mail: gbacanov@gmail.com
      goce_bacanov@moi.gov.mk