Помошник министер за Центар за обука

Суза Трајковска

Датум и место на раѓање:

Образование:

 -Датум и место на раѓање 19.05.1979 година во Струмица, каде што завршува основно и средно училиште.

Образование:

Во 2010 година дипломира на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на тема ,,Анализа на Олимписките Игри од 1948-2008 во дисциплината скок во далечина-жени.

Во 2012 година мaгистрира на тема ,,Превенирање и докажување на кривични дела случени на спортски натпревари’’ и се стекна со научен назив Магистер на безбедносни науки.  

Докторантка на Факултетот за безбедност-Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола на катедрата за полициски науки.

 

Работно искуство:

 Работно искуство:

Од 2002 до 2012 година: полициски службеник во Одделот за обезбедување.

Од 2013 до 2015 година: самостоен советник-обучувач во Центар за обука.

Од 2016 до 2017 година: самостоен советник во Секторот за оружје.

Од 2017 до 2019 година: самостоен советник-обучувач во Центар за обука.

   Од 2019 до 2022 година: началник на сектор за дизајнирање на наставни програми, оценување и евалуација во Центар за обука.

Функцијата ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ НА ЦЕНТАР ЗА ОБУКА ја извршува од 11.05.2022 година.

Објавени научни трудови под наслов:

- Тhe attitudes of the employees in the Тraining center of the Мinistry of internal affairs about the gender equality in the police, Меѓународна научна конференција 45 ГОДИНИ ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА - ОБРАЗОВНИ ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА, 26-28 Септември 2022, Струга, Година III, Број 6 Скопје, 2022 (https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/10/2022/09/TOM-1.2022-konecen.pdf)
- The development of the gender question perspective in police training and other professional development of police employees for the period 2016-2018, INTERNATIONAL YEARBOOK FACULTY OF SECURITY 2022/2, Скопје, 2022 (https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/10/2022/12/19.12.-Godisnik-2022-br.-2.pdf)

Објавени стручни трудови финансирани од Европската Унија, имплементирани од Советот на Европа, а во соработка со Министерството за внатрешни работи, под наслови:
- Continuous training of human rights in police proceedings, Module 1: Ethical Conduct and Respect of Human Rights in Police Proceedings, October 2014
(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806aba4d)
- Continuous training of human rights in police proceedings, Module 2: Apprehension and Use of police Force, October 2014 (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806aba52)
- Continuous training of human rights in police proceedings, Module 3: Detention and Prevention of Ill-Treatment, October 2014
(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806aba4e)

Обуки и други стручни усовршувања:
Во текот на работниот период има посетувано повеќе обуки, курсеви, работилници, семинари и конференции:
- Обука за подготовка на наставни програми од 24 до 28 Јуни 2013 во Скопје-OSCE
- Train the Trainers Summer Training Camp, advance course, from 12 to 18 August 2013 in Andermatt, Switzerland-DCAF
- Обука за анализа на потребите за обука од 16 до 20 Септември 2013 во Скопје-OSCE
- Обука за организирање и водење обуки од 18 до 22 Ноември 2013 во Скопје-OSCE
- Обука за обучувачи за континуирана обука од 13 до 24 Јануари 2014 во Скопје-Центар за обука при МВР
- The partecipation at the ,,Workshop on Gender Based Violence,, organized in co-operation with Ministry of interior-Italian Liaison
Office in the Republic of Macedonia from 23 to 25 September 2014 in Skopje-European Commission/TAIEX
- Обука за криминал од омраза за органите за спроведување на законот (TAHCLE)-Обука за обучувачи од 23 до 25 Април 2015
во Скопје-OSCE
- Workshop on direct discrimination, gender-related discrimination, harassment and mobbing from 29 to 30 June 2016 in Skopje-OSCE
- Basic Workshop on Mentoring Skills from 27 to 29 November 2017 in Skopje-OSCE
- Mentoring Programme for Women in Police in 2018-OSCE
- Training on financial Investigation 26-29 June 2018 in Skopje-UNODC
- Advanced Workshop on Mentoring Skills from 08 to 10 October 2018 in Skopje-OSCE
- Train-the-trainers:Financial Investigations Workshop (1ˢᵗ replication) from 12 to 15 February 2019 in Skopje-UNODC
- ,,The System for Fight against Counterfeiting EUR’’ within the activity 2.3 of the Twinning Light Project ,,МК 14 IPA FI 01 18
TWL’’ from 02 to 04 April 2019 in Skopje
- Обука за начин и постапка за оценување на работниците во МВР (Оценувачи) на 18.11.2019 во Центар за обука-Скопје
- Учество на научно-стручната конференција „Современи предизвици во откривањето терористички закани од импровизирани експлозивни направи“ одржана на Факултетот за безбедност на 10.12.2021 година во Скопје-Проект ВЕКТОР, поддржан од Програмата на НАТО, Наука за мир и безбедност
- Обука за системи за менаџмент со квалитет-БАРАЊА ИСО 9001:2015 на 14.12.2021 во Скопје-Центар за обука при МВР
- Учество на Панел дискусијата за родовите аспекти и професионалните фактори на стрес во полицијата во Северна Македонија на 8 Март 2022, организирана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје
- ,,Human Resources Menagement for Managing Officials in Police’’, co-organized by the Ministry of Interior and the Centre for Integrity in the Defence Sector of Norway, from 23 to 24 March 2022 in Skopje-CIDS
- Учество на 11th Annual INTERPA Conference ,,Digitalization of policing’’ 12-14 September 2022 in Dhaka, Bangladesh на која Република Северна Македонија е избрана меѓу 6-те земји во Извршниот одбор на организацијата од вкупно 67 земји членки на организацијата
- Предавач на работилница одржана со началници на полициските единици за превенција од осум Сектори за внатрешни работи на 28 Септември 2022 во Крушево-OSCE
- Учество на конференција за шефови на полиции во организација на Меѓународната асоцијација на шефови на полиции - IACP 2022, from 15 to 18 Oktomvri 2022 in Dallas, USA
- Обука за врвен менаџмент ,,Дигиталните апликации како алатки за лидерство во време на дигитализација на работната средина’’ 15-18.11.2022 година во Струга-ОБСЕ
- Учество на мултидисциплинарна тематска работилница „Истрага, гонење и судење на случаи на трговија со луѓе преку пристап насочен на жртвата“ од 23 до 25 Ноември 2022 година во Велес-UNODC
- Учество на работен состанок ,,Зајакнување на идентификацијата и заштитата на тргуваните лица, особено за целите на принуден криминал вклучително и преку наставни програми за обука во Југоисточна Европа-Тирана,, од 18 до 19 Јануари 2023 година во Р.Албанија-UNODC
- Учество на Регионална конференција „Предизвици со кои се соочуваат жените и девојчињата во регионот на патот кон ЕУ“, Гласно и храбро ги поместуваме границите, на тема: Жени во униформа-борба на два фронта, во организација на Министерството за труд и социјална политика, одржана на 30 Март 2023 година во Скопје
- Студиска посета на Националното вишо полициско училиште во Лион, Република Франција од 03 до 06 Април 2023 година во организација на Амбасадата на Француската Република во Скопје
- Учество на 23-ти состанок на Извршниот одбор на Меѓународна асоцијација на полициски академии INTERPA од 30 до 31 Мај 2023 година во Анкара, Република Турција
- Учество во Проектот ,,Зајакнување на капацитетите на кривично-правниот систем за борба против родово-базираното насилство во Југоисточна Европа’’ Континуирана обука за родово одговорно полициско работење за насилство врз жени и девојчиња (НВЖД) одржана од 16 до 20 Октомври 2023 година нво Попова Шапка-OSCE
Контакт: моб.тел. 071/296-544
Email: Suza_Trajkovska@moi.gov.mk