ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Датум и место на раѓање:

Образование:

Работно искуство: