Помошник на министерот во Одделот за финасиски прашања

Тања Левајковиќ

Датум и место на раѓање:

Образование:

1988 година - Дипломиран економист, смер Банкарско-финансиско работење, на Економскиот Факултет Кирил и Методи во Скопје

Работно искуство:

 

Вработување во МВР од 1990 година

- 1991-1993 – Самостоен референт – контер во Управа за финансии и други заеднички работи

- 1993-1998 - Самостоен референт за план и анализа во Управа за финансии и други заеднички работи

- 1998-2001 – Раководител на Отсек за оперативни финансии во Управа за финансии и други заеднички работи

- 2001-2005 – Началник во Одделение за финансии во Управа за финансии и други заеднички работи

- 2005 -2011 – Началник на Одделение за БУџет, контрола и платен промет во Сектор за финансиски, материјално технички и логистички работи,

- 2011-2013 Начланик на Одделение за буџетска контрола  во    Сектор за финансиски прашања,

- 2013 –  Помошник на министерот во Секторот за финансиски прашања

 Сектор за финансиски прашања   е составено од  три Одделенија:

- Одделение за буџетска координација, задолжено за изготвување и  следење на реализација на Буџетот на МВР, изготвување на Решение за внатрешна распределба на буџетот на МВР, изготвување на процедури и планови за воспоставување и јавна внатрешна финансиска конторла и сл.

- Одделение за буџетска контрола, задолжено за плаќања и благајни,

- Одделение за сметководство и плати, задолжено за сметководствено евидентирање на сите финансиски трансакции, изготвување на завршни сметки, за спроведување на пописот во МВР и пресметка и исплата на плати на вработените на МВР