Видови услуги

Тука можете да направите преглед на сите услуги кои ги нуди Министерството за Внатрешни работи како што се: барања предвидени со законот за оружје, заверка на категорија во возачка дозвола, издавање на возачка дозвола, издавање на групна заедничка патна исправа, издавање на инструкторска возачка дозвола, издавање на лична карта, издавање на патна исправа, издавање на патна исправа за малолетни лица, издавање на сообраќајни дозволи, издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот), постапка за промена на личното име, постапки за стекнување државјанство на рм, пријавување на живеалиште и престојувалиште, регистрација на возила и др. како и да ги симнете потребните документи и уплатници. Услугите се поделени во повеќе категории, во зависност од областа која ја опфаќаат:

 

 

Љубезна услуга ќе биде обезбедена од страна на сите вработени во Министерство за внатрешни работи

 

Во Министерство за внатрешни работи има поставено сандаче за поплаки/пофалби. Временската рамка за одговарање на жалбите е 10 односно 15 дена од денот на приемот на жалбата. Сите жалби и поплаки ќе бидат разгледани за 10 дена и конечен одговор по нив ќе добиете за 15 дена.

 

Вашите сугестии се секогаш добродојдени.

Ние сме подготвени постојано да ги подобруваме нашите услуги за Вас!

Ви благодариме на поддршката