Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 

 

Почетоците на Одделот за односи со јавност и стратешки прашања датираат од 2003 година фомиран како Одделение за односи со јавноста за да покасно од 05.12.2006 година прерасне во поголема организациона единица Сектор за односи со јавноста и информации од јавен карактер, а веќе од 15.10.2015 година функционира во сегашната организациона единица како Оддел за односи со јавност и стратешки прашања при кабинетот на Министерот за внатрешни работи. Одделот за односи со јавност и стратешки прашања го координира и функционирањето на канцелариите за односи со јавност при осумте Сектори за внатрешни работи.

Со Одделот за односи со јавност и стратешки прашања раководи помошник на министер. Во рамки на Одделот за односи со јавност о стратешки прашања функционира Сектор за односи со јавност и протокол. Со Сектор за односи со јавност и протокол раководи началник на сектор

Секторот го сочинуваат три одделенија раководени од началници на одделенија и тоа:

Одделение за односи со јавност
Одделението за односи со јавност покрај континуираната комуникација со медиумите (домашни и странски) во рамки на своите работни задачи преку официјалната веб страница на МВР (www.moi.gov.mk) остварува редовна комуникација со граѓаните по однос на различни прашања од нивен интерес. Одделението покрај редовната дистрибуција на разни видови информации од активностите на МВР и неговите сектори за внатрешни работи, е речиси постојан учесник во разните проекти, кампањи и други активности од јавен интерес а коишто се во делокругот на работа на Министерството за внатрешни работи.

• Одделение за информации од јавен карактер
Одделението за информации од јавен карактер, согласно законските одредби на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и другите прописи и нормативни акти на ниво на МВР по однос на оваа материја, е во постојана редовна комуникација со сите организациони единици во рамки на министерството со цел благовремено одговарање на барањата на сите баратели на информации од јавен карактер.

• Одделение за протоколарни настани и активности.
Одделението за протоколарни настани и активности при Министерството за внатрешни работи е одговорно за обезбедување комплетна поддршка на активностите на министерот, заменик министерот, државниот секретар и директорите на бирото за безбедност и за контраразузнавање како и придружба на министерот за време на протоколарни, работни и официјални средби и состаноци со меѓународни и домашни институции, организирање на најразлични манифестации, трибини конференции и настани од доменот на односи со јавноста-кратко ажурирање и информирање за лицата или институциите со кои треба да се оствари средба, подготовка на презентации, изработка на работна агенда, подготовка на говори, организирање на работни патувања за министерот надвор од просториите на Министерството, како и прием на високи претставници и функционери од странство, нивно сместување и организирање на туристички прошетки.Исто така Одделението за протоколарни настани и активности е одговорно за организација на Меѓународни Форуми и конференции под покровителство на Министерството за внатрешни работи- како и конференции организирани во координација со други министерства и странски амбасади во Република Македонија, изработка и упатување на официјални покани до меѓународните посетители, избор на локација за настанот, подготовка на програма за настанот, обезбедување услови и координација за непречен тек на настанот како и однапред превземени безбедносни заштитни мерки за брзо решавање на непријатни и непосакувани ситуации.