Јавни набавки

 

 

 Огласи  за јавни набавки на МВР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Сервисирање на возила од донација

 
Обележување на возила

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 

 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
 
Разни лиценци за ОИТ (HCL, Domino сервер, CAL...)
 
 
Агрегати на дизел гориво

 
Усници за алкотестери

 
Алат и опрема
 

 
Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница
 
 
 
Контрола на квалитет

 
Чизми

 
Опрема за кујни, тримери, косилки, останати апарати за одржување и потрошни материјали за тримери и косилки

 
Храна за службени кучиња

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
Потрошни материјали за авто сервис (акомулатори за моторцикли)

 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 

 
Репрезентативен материјал

 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

 
Одржување на компјутери, монитори, печатари, скенери

 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени

 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад

 
Клима уреди
 
 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
 
Батерии
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот, флуросцентни

 
Канцелариски мебел и опрема

 
Тонери и друг потрошен материјал за печатари

 
Реконструкција на објекти на МВР
 
 
 
Изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати со вклучено одржување
 
 
Соларни панели

 
Канцелариски потрошен материјал

 
 
Огревни дрва
 
 
Одржување на агрегати
 
 
Технички преглед на моторни возила

 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

 
Потрошни материјали за авто сервис (акомулатори за моторцикли)

 
Сервисирање на возила од донација
 
 
Усници за алкотестери

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
Опрема за кујни, телевизори, тримери, проектор
 

 
Овошје и зеленчук

 
Потрошни материјали за ОКТИВ

 
Резервни делови за возила

 
Огревни дрва
 

 
Ремени
 
 
 
Изнајмување возила
 
 
Клима уреди

 
Контрола на квалитет
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
Агрегати на дизел гориво
 
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Апликација за диспечерски центар

 
Храна за службени кучиња
 
 
Шпедитерски услуги

 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Контрола на квалитет
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
Агрегати на дизел гориво

 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа

 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Апликација за диспечерски центар
 
 
Храна за службени кучиња

 
Шпедитерски услуги
 
 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Одржување на агрегати
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
Технички преглед на моторни возила
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ

 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад
 
 
 
Средства за дезинфекција и заштитни средства
 
 
Алат и опрема

 
Чистење на патишта во зимски услови

 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати со вклучено одржување
 
 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија

 
Канцелариски потрошен материјал
 

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп
 

 
Теренска униформа
 
 
Одржување на антенски столбови
 
 
Канцелариски мебел и опрема
 
 
Хартија за печатење

 
Шпедитерски услуги
 
 Огревни дрва
 

 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
 
Резервни делови за возила
 
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени
 
 
Сервисирање на возила од донација

 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот
 
 
Храна за службени кучиња
 
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 

 
Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)
 
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот
 
 
Храна за службени кучиња

 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)

 
Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)
 

 
Одржување на агрегати
 

 
Агрегати на дизел гориво
 

 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Технички преглед на моторни возила
 
 
 
Сервисирање на возила од донација
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад
 

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)
 
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
Летни и зимски панталони и здолништа
 
 
Капи (летни и зимски)

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп
 
 
Хартија за печатење
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Тонери и друг потрошен материјал за печатари
 
 
Опасачи
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал

 
Сервисирање на возила од донација
 
Одржување на санитарна опрема, водоводна и канализациона мрежа
 
 
Контрола на квалитет
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
 
Услуги за исхрана на припадници на САЕ
 
 
 Храна за службени кучиња

 
Прехрамбени стоки за широка потрошувачка
 
 
Технички преглед на моторни возила

 
Одржување на агрегати
 
 
Канцелариски потрошен материјал

 
Огревни дрва
 
 
Услуги за сервисирање системи за ладење и греење
 
 
Видео надзор и контрола на пристап
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Цивилна облека и обувки

 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

 
Леб, бурек, пици и банички

 
Електрична енергија
 
 
Калибрација на фонометри
 
 
Риба

 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Маици со кратки ракави со јака
 
 
 Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи
 
 
Светлосно звучна сигнализација за возила
 
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)

 
Потрошни материјали за авто сервис
 
 
Алат и опрема
 
 
Сервисирање на возила од донација
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот

 
Агрегати на дизел гориво
 
 
Геодетски услуги
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
 
Услуги за сервисирање и тековно одржување на високопритисна опрема, термотехничка инсталација, хемиско и механичко чистење на котелски единици

 
Опасачи
 
 
Калибрација на фонометри
 
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
 
Сервисирање на виљушкар


 
Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ
 
 
 
Уреди за мерење на брзина на возила
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Одржување на антенски столбови
 
 
Чевли
 
Кошули (летни и зимски)
 
 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени
 
 
Службени легитимации

 
Флуоросцентни елеци и подлактици

 
 
 Одржување на радиолинковска ( SDH) мрежа
 
 
Светлосно звучна сигнализација за возила
 
 
Сувомеснати производи
 
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Надворешни гуми - пневматици
 
 
 
Храна за службени кучиња
 
 
 
Сервисирање на виљушкар
 
 
Работна облека за приправници
 
 
Огревни дрва
 
 
Виндјакни
 
 
Инвертер клима уреди
 
 
 Леб, бурек, пици и банички
 
 
Ремени
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал

 
Сокови (газирани и негазирани)
 
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
 
Капи (летни и зимски)
 
 
Опрема за кујни и тримери
 
 
Софтвер, лиценци и одржување на софтвер и лиценци за компјутери и компјутерски мрежи


 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ


 
Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи
 
 
 
Летни и зимски панталони и здолништа
 

 
Потрошни материјали за авто сервис
 
 
 
Службени легитимации
 
 
 
Геодетски услуги
 
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Услуги за ресертификација согласно стандард ISO 9001:2015 
 

 
 
Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

 
 
Технички преглед на моторни возила

 
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

 
 
Средства за чистење на оружје

 
 
Уреди за мерење на брзина на возила
 
 
Контрола на квалитет
 
 
 
 
Етилометри
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

 
 
Флуоросцентни елеци и подлактици

 
 
 Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ
 
 
 
 Одржување на радиолинковска ( SDH) мрежа
 
 
Образец на меѓународна возачка дозвола
 
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 

 
Систематски здравствени прегледи за вработени

 
 
Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 
 

 

Услуги од оператор на повикувачки центар

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32c78395-7cab-48bd-9ece-216fe1ea6361/1

 

Униформи и опрема за воздухопловен персонал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/faf0d383-8523-45f9-bf33-de72e86ff5c4/14

 

Алат и опрема

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b137340-86a5-4478-bb13-3676c9f89e64/1

 

Чистење на патишта во зимски услови

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d2abd7f-fffd-4c69-9685-97bd44d9dff2/1

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a33efe7f-5428-4e63-ad7b-ad4277e82d4f/1

 

Репрезентативен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46f0b6bb-cd3c-4a7d-a069-bf6ad235b780/1

 

 Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0b51f09d-7dd0-4712-8b4f-4fd7bde03aaa/1

 

Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0c081a72-e251-43aa-a55e-036bfe3f9117/1

 

Осигурување на воздухоплови

 www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9dcc6c0-3a9a-47a6-89ef-bc1ac45034d9/1

 

Материјали за поправка (столарски, браварски...)

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7efe75ef-f5f5-4190-8a21-1169106815a3/1

 

Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2603a43-3e7b-4299-8f03-76884d4c3912/1

 

Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци

 www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b90f1b36-88d8-4d35-855e-6edfb8fe98bd/1

 

Одржување на антенски столбови

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e365f9f0-6283-451e-9ac7-1c1997cea790/1

 

Канцелариски потрошен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7983e1b-f283-4a90-b3af-189d4992d730/1

 

Агрегати на дизел гориво

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5cd2b31b-9514-453a-830e-92e75d74ce0f/1

 

Услуги за технички преглед на моторни возила

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8f67fcd6-e5e6-4a05-999e-b4829f93f320/14

 

Регистарски таблици за моторни возила

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/478fc1f7-8068-486f-8bd9-7f8ad94354a9/1 

 

Инвертер клима уреди

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c14487d-afa0-4242-9815-e1b102d3fd80/1

 

Сувомеснати производи

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e5b5f63b-5b17-409e-9fbf-f9295f64fbf7/1

 

Репрезентативен материјал за ЕСЗ