Јавни набавки

 

 

 Огласи  за јавни набавки на МВР
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Сервисирање на возила од донација

 
Обележување на возила

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 

 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
 
Разни лиценци за ОИТ (HCL, Domino сервер, CAL...)
 
 
Агрегати на дизел гориво

 
Усници за алкотестери

 
Алат и опрема
 

 
Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница
 
 
 
Контрола на квалитет

 
Чизми

 
Опрема за кујни, тримери, косилки, останати апарати за одржување и потрошни материјали за тримери и косилки

 
Храна за службени кучиња

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
Потрошни материјали за авто сервис (акомулатори за моторцикли)

 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 

 
Репрезентативен материјал

 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

 
Одржување на компјутери, монитори, печатари, скенери

 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени

 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад

 
Клима уреди
 
 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
 
Батерии
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот, флуросцентни

 
Канцелариски мебел и опрема

 
Тонери и друг потрошен материјал за печатари

 
Реконструкција на објекти на МВР
 
 
 
Изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати со вклучено одржување
 
 
Соларни панели

 
Канцелариски потрошен материјал

 
 
Огревни дрва
 
 
Одржување на агрегати
 
 
Технички преглед на моторни возила

 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

 
Потрошни материјали за авто сервис (акомулатори за моторцикли)

 
Сервисирање на возила од донација
 
 
Усници за алкотестери

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
Опрема за кујни, телевизори, тримери, проектор
 

 
Овошје и зеленчук

 
Потрошни материјали за ОКТИВ

 
Резервни делови за возила

 
Огревни дрва
 

 
Ремени
 
 
 
Изнајмување возила
 
 
Клима уреди

 
Контрола на квалитет
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
Агрегати на дизел гориво
 
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Апликација за диспечерски центар

 
Храна за службени кучиња
 
 
Шпедитерски услуги

 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Контрола на квалитет
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
Агрегати на дизел гориво

 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа

 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Апликација за диспечерски центар
 
 
Храна за службени кучиња

 
Шпедитерски услуги
 
 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Одржување на агрегати
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
Технички преглед на моторни возила
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ

 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад
 
 
 
Средства за дезинфекција и заштитни средства
 
 
Алат и опрема

 
Чистење на патишта во зимски услови

 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати со вклучено одржување
 
 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија

 
Канцелариски потрошен материјал
 

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп
 

 
Теренска униформа
 
 
Одржување на антенски столбови
 
 
Канцелариски мебел и опрема
 
 
Хартија за печатење

 
Шпедитерски услуги
 
 Огревни дрва
 

 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
 
Резервни делови за возила
 
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени
 
 
Сервисирање на возила од донација

 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот
 
 
Храна за службени кучиња
 
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 

 
Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)
 
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот
 
 
Храна за службени кучиња

 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)

 
Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)
 

 
Одржување на агрегати
 

 
Агрегати на дизел гориво
 

 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Технички преглед на моторни возила
 
 
 
Сервисирање на возила од донација
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад
 

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)
 
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
Летни и зимски панталони и здолништа
 
 
Капи (летни и зимски)

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп
 
 
Хартија за печатење
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Тонери и друг потрошен материјал за печатари
 
 
Опасачи
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал

 
Сервисирање на возила од донација
 
Одржување на санитарна опрема, водоводна и канализациона мрежа
 
 
Контрола на квалитет
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи