Јавни набавки

 Огласи  за јавни набавки на МВР

Систем за печатење и пакување

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7bb29f2-b12c-4654-8f32-7c382dd35097/14

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c93b0cc0-bb07-4591-8059-b2747150c7e2/13

Услуги за одржување на IBM storage и лиценци за IBM софтвери

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/235d44d3-69fc-4107-b33a-edbeaa4736bb/1

ХТЗ обувки и опрема

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/511e279a-8e50-403e-ae0a-b65a65dd2bd5/13

Потрошен материјал за ДНК анализи

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c9e5f1ee-5c5f-47a4-b3d6-c31cb87a2c99/1

Постелнина, перници и ќебиња

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d745955-3bc3-4a86-b315-8e661bd6d4e4/1

Маици со кратки ракави со јака за припадници на полиција

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/05167837-5ad3-4e73-8798-37da91ed1085/14

Резервни делови за возила
 
 
Изнајмување на опрема за организирање на настани
 
Услуги од оператор на повикувачки центар

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/42357e1b-38b9-45ac-a760-7b2517781e40/1
 
Опрема за службени кучиња/3
 
 

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови
 
 

Млеко и млечни производи
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
 
Средства за чистење на оружје
 
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
 
 
Известување за склучени договори на МВР

 
Услуги од надзорен орган при вршење на градежни работи
 
 
Месо свежо
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ