Јавни набавки

 

 

 Огласи  за јавни набавки на МВР

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Сервисирање на возила од донација

 
Обележување на возила

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 

 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
 
Разни лиценци за ОИТ (HCL, Domino сервер, CAL...)
 
 
Агрегати на дизел гориво

 
Усници за алкотестери

 
Алат и опрема
 

 
Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница
 
 
 
Контрола на квалитет

 
Чизми

 
Опрема за кујни, тримери, косилки, останати апарати за одржување и потрошни материјали за тримери и косилки

 
Храна за службени кучиња

 
Обука за полагање на во