Јавни набавки

 

 
Огласи  за јавни набавки на МВР
 
 

Прехрамбени стоки за широка потрошувачка
 
Технички преглед на моторни возила

Одржување на агрегати
 
Канцелариски потрошен материјал

Огревни дрва
 
Услуги за сервисирање системи за ладење и греење
 
Видео надзор и контрола на пристап
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
Цивилна облека и обувки

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

Леб, бурек, пици и банички

Електрична енергија
 
Калибрација на фонометри
 
Риба

Потрошни материјали за ОКТИВ
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
Маици со кратки ракави со јака
 
 Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи
 
Светлосно звучна сигнализација за возила
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)

Потрошни материјали за авто сервис
 
Алат и опрема
 
Сервисирање на возила од донација
 
Репрезентативен материјал
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот

Агрегати на дизел гориво
 
Геодетски услуги
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
Услуги за сервисирање и тековно одржување на високопритисна опрема, термотехничка инсталација, хемиско и механичко чистење на котелски единици

Опасачи
 
Калибрација на фонометри
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
Сервисирање на виљушкар


Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ
 
 
Уреди за мерење на брзина на возила
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
Одржување на антенски столбови
 
Чевли
Кошули (летни и зимски)
 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени
 
Службени легитимации

Флуоросцентни елеци и подлактици

 
 Одржување на радиолинковска ( SDH) мрежа
 
Светлосно звучна сигнализација за возила
 
Сувомеснати производи
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
Надворешни гуми - пневматици
 
 
Храна за службени кучиња
 
 
Сервисирање на виљушкар
 
Работна облека за приправници
 
Огревни дрва
 
Виндјакни
 
Инвертер клима уреди
 
 Леб, бурек, пици и банички
 
Ремени
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал

Сокови (газирани и негазирани)
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
Капи (летни и зимски)
 
Опрема за кујни и тримери
 
Софтвер, лиценци и одржување на софтвер и лиценци за компјутери и компјутерски мрежи


Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ


Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи
 
 
Летни и зимски панталони и здолништа
 

Потрошни материјали за авто сервис
 
 
Службени легитимации
 
 
Геодетски услуги
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Услуги за ресертификација согласно стандард ISO 9001:2015 
 
 
Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

 
Технички преглед на моторни возила

 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

 
Средства за чистење на оружје

 
Уреди за мерење на брзина на возила
 
 
Контрола на квалитет
 
 
 
Етилометри
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

 
Флуоросцентни елеци и подлактици

 
 Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ
 
 
 Одржување на радиолинковска ( SDH) мрежа
 
Образец на меѓународна возачка дозвола
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 

Систематски здравствени прегледи за вработени

 
Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 

Услуги од оператор на повикувачки центар

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32c78395-7cab-48bd-9ece-216fe1ea6361/1

Униформи и опрема за воздухопловен персонал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/faf0d383-8523-45f9-bf33-de72e86ff5c4/14

Алат и опрема

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b137340-86a5-4478-bb13-3676c9f89e64/1

Чистење на патишта во зимски услови

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d2abd7f-fffd-4c69-9685-97bd44d9dff2/1

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a33efe7f-5428-4e63-ad7b-ad4277e82d4f/1

Репрезентативен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46f0b6bb-cd3c-4a7d-a069-bf6ad235b780/1

 Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0b51f09d-7dd0-4712-8b4f-4fd7bde03aaa/1

Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0c081a72-e251-43aa-a55e-036bfe3f9117/1

Осигурување на воздухоплови

 www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9dcc6c0-3a9a-47a6-89ef-bc1ac45034d9/1

Материјали за поправка (столарски, браварски...)

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7efe75ef-f5f5-4190-8a21-1169106815a3/1

Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2603a43-3e7b-4299-8f03-76884d4c3912/1

Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци

 www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b90f1b36-88d8-4d35-855e-6edfb8fe98bd/1

Одржување на антенски столбови

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e365f9f0-6283-451e-9ac7-1c1997cea790/1

Канцелариски потрошен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7983e1b-f283-4a90-b3af-189d4992d730/1

Агрегати на дизел гориво

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5cd2b31b-9514-453a-830e-92e75d74ce0f/1

Услуги за технички преглед на моторни возила

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8f67fcd6-e5e6-4a05-999e-b4829f93f320/14

Регистарски таблици за моторни возила

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/478fc1f7-8068-486f-8bd9-7f8ad94354a9/1 

Инвертер клима уреди

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c14487d-afa0-4242-9815-e1b102d3fd80/1

Сувомеснати производи

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e5b5f63b-5b17-409e-9fbf-f9295f64fbf7/1

Репрезентативен материјал за ЕСЗ

 
 
 Опрема за кујни, телевизори, тримери, проектор
 
 
 
 
 
 
 
 
Репрезентативен материјал за ЕСЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги од оператор на повикувачки центар
 
 
 
 
 
 
 

Услуги за извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа

 
 
 
 
 
 
 
 Маици со кратки ракави со јака
 
 
 
 
 
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал
 
 
 
 
 
 
 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 
 
 
 
 
Образец на меѓународна возачка дозвола
 
 
 
 
 
 
 
Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства за чистење на оружје
 
 
 
 
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
 
 
 
 
Алат и опрема
 
 
 
 
 
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
 
 
 
 
 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

 
 
 
 
 
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
 
 
 
 
 

 Услуги за собирање, транспортирање и согорување на опасен и медицински отпад

 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

 
 
 
 
 
 
 
 
Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница
 
 
 
 
 
 
 
 Осигурување на воздухоплови
 
 
 
 
 
 
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 
 
 
 
 
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци
 
 
 
 
 
Услуги за технички преглед на моторни возила
 
 
 
 
 
 
Мазут
 
 
 
 
 
 

Надградба на софтвер и одржување Lucia, Regula, IR и MS спектри

 
 
 
 
 
 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 
Услуги за контрола на квалитет
 
 
 
 
Опасачи
 
 
 
 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 

Услуги за дефектажа и сервисирање на машини за печатница

 
 
 
 
Инвертер клима уреди
 
 
 
 
Прехрамбени стоки за широка потрошувачка
 
 
 
 
 

Софтвер, лиценци и одржување на софтвер и лиценци за компјутери и компјутерски мрежи

 
 
 
 
Одржување на оптички и бакарни кабли
 
 
 
 
 Цивилна облека и обувки
 
 
 
 
 
Систем за печатење и пакување
 
 
 
 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 

Услуги за одржување на IBM storage и лиценци за IBM софтвери

 
 
 
 
ХТЗ обувки и опрема
 
 
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
 
 
 
Постелнина, перници и ќебиња
 
 
 
 

Маици со кратки ракави со јака за припадници на полиција

 
 
 
 
Резервни делови за возила
 
 
 
 
Изнајмување на опрема за организирање на настани
 
 
 
 
 
 
Услуги од оператор на повикувачки центар
 
 
 
 
 
Опрема за службени кучиња/3
 
 
 
 
 

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 
 
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови
 
 
 
 
 
 
 Млеко и млечни производи
 
 
 
 
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
 
 
 
 
Средства за чистење на оружје
 
 
 
 
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
 
 
 
 

 
 
Известување за склучени договори на МВР

 

Калибрација на фонометри

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/12cf66fb-6002-4f3a-b56f-62ecfcd63cd4

Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7cadec6c-4abf-409c-8321-f8a2bc14c15d

Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0418c52d-5683-494e-a079-e44864b79085

 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
Регистарски таблици за моторни возила
 
Флуоросцентни елеци и подлактици
 
Чевли

Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци
 
 Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

Услуги за организиран превоз на полициски службеници


Услуги за организиран превоз на полициски службеници

 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници


Услуги за организиран превоз на полициски службеници

 
Мазут


Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 
Репрезентативен материјал за ЕСЗ
 
 
Резервни делови за возила
 
 
Печатење на монографија за ЕСЗ
 
 
 
Агрегати на дизел гориво
 
 
 
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал
 
 
 
 
 
 
Млеко и млечни производи
 
 
 
 
 
 
 
Средства за дезинфекција и заштитни средства
 
 
 
 
 
 
Средства за дезинфекција и заштитни средства
 
 
 
 
 
 

Услуги за дефектажа, сервисирање, калибрација и верификација на ласерски радари

 
 
 
 
 
 
 
Проектирање на објекти
 
 
 
 Средства за хигиена
 
 
 
 
 
 
Средства за хигиена
 
 
 
 Мотоциклистичка опрема
 
 
 
 
Изнајмување на опрема за организирање на настани
 
 
 
 

Надградба на софтвер и одржување Lucia, Regula, IR и MS спектри

 
 
 
 
 
 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 

 Услуги за организиран превоз на полициски службеници

 
 
 
 Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 
 
Опрема за службени кучиња/3
 
 
 
 
 
 
 

Надградба на софтвер и одржување Lucia, Regula, IR и MS спектри

 
 
 
 
 

Услуги за дефектажа и сервисирање на машини за печатница

 
 
 
 
 
 
 

Изготвување на ревидирана проектна документација и работи за поставување на црево за оптички кабел

 
 
 
 
 
 
Услуги од надзорен орган при вршење на градежни работи
 
 
 
 
 
 
Месо свежо
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ