Јавни набавки

 

 

 Огласи  за јавни набавки на МВР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Сервисирање на возила од донација

 
Обележување на возила

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 

 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
 
Разни лиценци за ОИТ (HCL, Domino сервер, CAL...)
 
 
Агрегати на дизел гориво

 
Усници за алкотестери

 
Алат и опрема
 

 
Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница
 
 
 
Контрола на квалитет

 
Чизми

 
Опрема за кујни, тримери, косилки, останати апарати за одржување и потрошни материјали за тримери и косилки

 
Храна за службени кучиња

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
Потрошни материјали за авто сервис (акомулатори за моторцикли)

 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 

 
Репрезентативен материјал

 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

 
Одржување на компјутери, монитори, печатари, скенери

 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени

 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад

 
Клима уреди
 
 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
 
Батерии
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот, флуросцентни

 
Канцелариски мебел и опрема

 
Тонери и друг потрошен материјал за печатари

 
Реконструкција на објекти на МВР
 
 
 
Изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати со вклучено одржување
 
 
Соларни панели

 
Канцелариски потрошен материјал

 
 
Огревни дрва
 
 
Одржување на агрегати
 
 
Технички преглед на моторни возила

 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

 
Потрошни материјали за авто сервис (акомулатори за моторцикли)

 
Сервисирање на возила од донација
 
 
Усници за алкотестери

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
Опрема за кујни, телевизори, тримери, проектор
 

 
Овошје и зеленчук

 
Потрошни материјали за ОКТИВ

 
Резервни делови за возила

 
Огревни дрва
 

 
Ремени
 
 
 
Изнајмување возила
 
 
Клима уреди

 
Контрола на квалитет
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
Агрегати на дизел гориво
 
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Апликација за диспечерски центар

 
Храна за службени кучиња
 
 
Шпедитерски услуги

 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Контрола на квалитет
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
Агрегати на дизел гориво

 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа

 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Апликација за диспечерски центар
 
 
Храна за службени кучиња

 
Шпедитерски услуги
 
 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Одржување на агрегати
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
Технички преглед на моторни возила
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ

 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад
 
 
 
Средства за дезинфекција и заштитни средства
 
 
Алат и опрема

 
Чистење на патишта во зимски услови

 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати со вклучено одржување
 
 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија

 
Канцелариски потрошен материјал
 

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп
 

 
Теренска униформа
 
 
Одржување на антенски столбови
 
 
Канцелариски мебел и опрема
 
 
Хартија за печатење

 
Шпедитерски услуги
 
 Огревни дрва
 

 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
 
Резервни делови за возила
 
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени
 
 
Сервисирање на возила од донација

 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот
 
 
Храна за службени кучиња
 
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 

 
Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)
 
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот
 
 
Храна за службени кучиња

 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)

 
Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)
 

 
Одржување на агрегати
 

 
Агрегати на дизел гориво
 

 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Технички преглед на моторни возила
 
 
 
Сервисирање на возила од донација
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад
 

 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)
 
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
Летни и зимски панталони и здолништа
 
 
Капи (летни и зимски)

 
Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп
 
 
Хартија за печатење
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
 
Тонери и друг потрошен материјал за печатари
 
 
Опасачи
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал

 
Сервисирање на возила од донација
 
Одржување на санитарна опрема, водоводна и канализациона мрежа
 
 
Контрола на квалитет
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
 
Услуги за исхрана на припадници на САЕ
 
 
 Храна за службени кучиња

 
Прехрамбени стоки за широка потрошувачка
 
 
Технички преглед на моторни возила

 
Одржување на агрегати
 
 
Канцелариски потрошен материјал

 
Огревни дрва
 
 
Услуги за сервисирање системи за ладење и греење
 
 
Видео надзор и контрола на пристап
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Цивилна облека и обувки

 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

 
Леб, бурек, пици и банички

 
Електрична енергија
 
 
Калибрација на фонометри
 
 
Риба

 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
Маици со кратки ракави со јака
 
 
 Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи
 
 
Светлосно звучна сигнализација за возила
 
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)

 
Потрошни материјали за авто сервис
 
 
Алат и опрема
 
 
Сервисирање на возила од донација
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот

 
Агрегати на дизел гориво
 
 
Геодетски услуги
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
 
Услуги за сервисирање и тековно одржување на високопритисна опрема, термотехничка инсталација, хемиско и механичко чистење на котелски единици

 
Опасачи
 
 
Калибрација на фонометри
 
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
 
Сервисирање на виљушкар


 
Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ
 
 
 
Уреди за мерење на брзина на возила
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Одржување на антенски столбови
 
 
Чевли
 
Кошули (летни и зимски)
 
 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени
 
 
Службени легитимации

 
Флуоросцентни елеци и подлактици

 
 
 Одржување на радиолинковска ( SDH) мрежа
 
 
Светлосно звучна сигнализација за возила
 
 
Сувомеснати производи
 
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
Надворешни гуми - пневматици
 
 
 
Храна за службени кучиња
 
 
 
Сервисирање на виљушкар
 
 
Работна облека за приправници
 
 
Огревни дрва
 
 
Виндјакни
 
 
Инвертер клима уреди
 
 
 Леб, бурек, пици и банички
 
 
Ремени
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал

 
Сокови (газирани и негазирани)
 
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
 
Капи (летни и зимски)
 
 
Опрема за кујни и тримери
 
 
Софтвер, лиценци и одржување на софтвер и лиценци за компјутери и компјутерски мрежи


 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ


 
Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи
 
 
 
Летни и зимски панталони и здолништа
 

 
Потрошни материјали за авто сервис
 
 
 
Службени легитимации
 
 
 
Геодетски услуги
 
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Услуги за ресертификација согласно стандард ISO 9001:2015 
 

 
 
Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

 
 
Технички преглед на моторни возила

 
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

 
 
Средства за чистење на оружје

 
 
Уреди за мерење на брзина на возила
 
 
Контрола на квалитет
 
 
 
 
Етилометри
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

 
 
Флуоросцентни елеци и подлактици

 
 
 Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ
 
 
 
 Одржување на радиолинковска ( SDH) мрежа
 
 
Образец на меѓународна возачка дозвола
 
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 

 
Систематски здравствени прегледи за вработени

 
 
Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 
 

 

Услуги од оператор на повикувачки центар

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32c78395-7cab-48bd-9ece-216fe1ea6361/1

 

Униформи и опрема за воздухопловен персонал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/faf0d383-8523-45f9-bf33-de72e86ff5c4/14

 

Алат и опрема

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b137340-86a5-4478-bb13-3676c9f89e64/1

 

Чистење на патишта во зимски услови

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d2abd7f-fffd-4c69-9685-97bd44d9dff2/1

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a33efe7f-5428-4e63-ad7b-ad4277e82d4f/1

 

Репрезентативен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46f0b6bb-cd3c-4a7d-a069-bf6ad235b780/1

 

 Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0b51f09d-7dd0-4712-8b4f-4fd7bde03aaa/1

 

Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0c081a72-e251-43aa-a55e-036bfe3f9117/1

 

Осигурување на воздухоплови

 www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9dcc6c0-3a9a-47a6-89ef-bc1ac45034d9/1

 

Материјали за поправка (столарски, браварски...)

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7efe75ef-f5f5-4190-8a21-1169106815a3/1

 

Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2603a43-3e7b-4299-8f03-76884d4c3912/1

 

Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци

 www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b90f1b36-88d8-4d35-855e-6edfb8fe98bd/1

 

Одржување на антенски столбови

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e365f9f0-6283-451e-9ac7-1c1997cea790/1

 

Канцелариски потрошен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7983e1b-f283-4a90-b3af-189d4992d730/1

 

Агрегати на дизел гориво

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5cd2b31b-9514-453a-830e-92e75d74ce0f/1

 

Услуги за технички преглед на моторни возила

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8f67fcd6-e5e6-4a05-999e-b4829f93f320/14

 

Регистарски таблици за моторни возила

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/478fc1f7-8068-486f-8bd9-7f8ad94354a9/1 

 

Инвертер клима уреди

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c14487d-afa0-4242-9815-e1b102d3fd80/1

 

Сувомеснати производи

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e5b5f63b-5b17-409e-9fbf-f9295f64fbf7/1

 

Репрезентативен материјал за ЕСЗ

 
 
 
 Опрема за кујни, телевизори, тримери, проектор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Репрезентативен материјал за ЕСЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги од оператор на повикувачки центар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Услуги за извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Маици со кратки ракави со јака
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образец на меѓународна возачка дозвола
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства за чистење на оружје
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алат и опрема
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Услуги за собирање, транспортирање и согорување на опасен и медицински отпад

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Осигурување на воздухоплови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги за технички преглед на моторни возила
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мазут
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Надградба на софтвер и одржување Lucia, Regula, IR и MS спектри

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги за контрола на квалитет
 
 
 
 
 
 
Опасачи
 
 
 
 
 

 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 
 

 

Услуги за дефектажа и сервисирање на машини за печатница

 
 
 
 
 
 
Инвертер клима уреди
 
 
 
 
 
 
Прехрамбени стоки за широка потрошувачка
 
 
 
 
 
 
 

 

Софтвер, лиценци и одржување на софтвер и лиценци за компјутери и компјутерски мрежи

 
 
 
 
 
 
Одржување на оптички и бакарни кабли
 
 
 
 
 
 
 Цивилна облека и обувки
 
 
 
 
 
 
 
 
Систем за печатење и пакување
 
 
 
 
 

 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 
 

 

Услуги за одржување на IBM storage и лиценци за IBM софтвери

 
 
 
 
 
 
ХТЗ обувки и опрема
 
 
 
 
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
 
 
 
 
 
Постелнина, перници и ќебиња
 
 
 
 
 

 

Маици со кратки ракави со јака за припадници на полиција

 
 
 
 
 
 
Резервни делови за возила
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изнајмување на опрема за организирање на настани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги од оператор на повикувачки центар
 
 
 
 
 
 
 
 
Опрема за службени кучиња/3
 
 
 
 
 
 
 

 

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 
 
 
 
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Млеко и млечни производи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства за чистење на оружје
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


 

Известување за склучени договори на МВР

 

Агрегати на дизел гориво

Услуги од оператор на повикувачки центар


Контрола на квалитет

 

Електрична енергија

 

Батерии

 

Батерии

 

 Батерии

 

 Батерии

 

ски билети за припадници на ОСПО

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

 

Услуги за одржување на ТЕТРА-систем на МВР

 

Видео надзор и контрола на пристап

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

Потрошни материјали за ОКТИВ

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

 

Лабораториска опрема за ОКТИВ

 

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 

Лабораториска опрема за ОКТИВ

 

Лабораториска опрема за ОКТИВ

 

Лабораториска опрема за ОКТИВ

 

Резервни делови за возила

 

Усници за алкотестери

Алат и опрема

Канцелариски мебел и опрема

 

Возила согласно Договор за донација од Чешка

 

Лабораториска опрема за ОКТИВ

 

Алат и опрема

Канцелариски мебел и опрема

 

 

Лабораториска опрема за ОКТИВ

 

Лабораториска опрема за ОКТИВ

Тонери и друг потрошен материјал за печатари 

 

Алат и опрема

 

Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница

 

Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница

 

Услуги за дефектажа, сервисирање, калибрација и верификација на ласерски радари

 

угостителски услуги за времетраење на меѓународен настан- Состанок на комитетот за министри на конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа во Скопје

 

Алат и опрема

 

Алат и опрема

 

Алат и опрема

надградба на софтвер за плати

 

Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година

 

Разни лиценци за ОИТ (HCL, Domino сервер, CAL...)

Разни лиценци за ОИТ (HCL, Domino сервер, CAL...)

 

Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа

 

Обележување на возила

 

Канцелариски потрошен материјал

Канцелариски потрошен материјал

Канцелариски потрошен материјал

Апликација за диспечерски центар

Систематски здравствени прегледи за вработени

 

Опрема за кујни, тримери, косилки, останати апарати за одржување и потрошни материјали за тримери и косилки

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/392b1b09-510d-472a-8950-ede104f98250

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9977c8f5-8206-47e1-8e0e-1f10a86969fe

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2cc8c891-1a70-438d-9177-e1d5cba13109

 

Резервни делови за возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9fb84a73-1b88-4753-88cf-4941594cc813

 

Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5a5a4c63-a000-41f0-9521-cb8589352b00

 

Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cec3fb2b-cc64-49ed-901a-51731b77e063

 

Високи специјални чизми

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dd04d1e9-4def-48e6-8f79-79fba13cfb02

 

Шпедитерски услуги

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/83baf66e-8a04-4482-9e7e-a4a5d5fd7eab

 

Одржување на санитарна опрема, водоводна и канализациона мрежа

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/976c67f7-34be-4d5f-9970-1cd76b56599f

 

Средства за дезинфекција и заштитни средства

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/47ef9357-4a73-4572-8a73-57c0a1b1b0d0

 

Технички преглед на моторни возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6b343060-3944-4907-bafa-baf648026375

 

Материјали за поправка (столарски, браварски...)

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76c672cd-9308-4d27-a1d7-5169ad607676

 

Одржување на агрегати

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4386d9b3-4c78-46ea-85fd-84c552f29b41

 

Репрезентативен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fbcefa84-33cd-4335-8fa7-e9b055fb677f

 

Обука за полагање на возачки испит за Д категорија

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9c21c13d-cb41-48c0-b131-3123a769056d

 

Средства за дезинфекција и заштитни средства

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/61b2ef1f-987e-40a0-a1ee-8a3077c718f0


 

Средства за дезинфекција и заштитни средства

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b6487b5f-0d06-4157-b777-c63aa02bcac1

 

Систематски здравствени прегледи за вработени

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0deda06c-910c-4a0e-8a50-7ff4e71a4932

 

Изнајмување возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/043cdc03-b320-4231-9cb8-e23e6662b1a7

 

Леб, бурек, пици и банички

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/01ceb935-6b1f-462b-9119-fb2ba931c280

 

Одржување на антенски столбови

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3a68736e-09fd-4e50-be6c-003d93cd17b0

 

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2196377b-5f0b-4ef0-bd71-f69830f6a4a5

 

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/085cb305-99f5-494f-a46e-ffd3aefb12c9

 

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/42761199-898a-4b5e-9613-ddd6688077f4

 

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b55d317b-c9eb-476a-9242-12340996744c

 

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2524a802-0c69-4ba7-a0a1-cbdd8ecfd6a8

 

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d3b94da0-2703-42e2-a12a-b923748a4839

 

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8a212c15-5c76-4551-815b-71efd6435b2f

 

Канцелариски мебел и опрема

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fa646a5a-00db-4efd-b3b2-b9387d4a27a5

 

Канцелариски потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7b3976d6-636f-4133-8490-ef1ec2532a53

 

Канцелариски потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e2cf9793-06d7-405f-a4fa-a68ec7b956b8

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/232e71d9-57ba-49d9-b275-6c9a5c43e258

 

 

Канцелариски мебел и опрема

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/65f68865-5fa4-4892-a82a-c2de8ea155be

 

Хартија за печатење

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ea7a4fd9-3b63-4fd9-ba89-d1de56c942ea

 

Канцелариски мебел и опрема

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/94eb31e4-8c18-4167-8635-4e12cb228130

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e68aa4b-8ce4-4ca4-85a3-8b29d9b83a83

 

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0a1c02e8-602d-4bd0-bb07-d34518f455ba

 

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4b835e7f-53f2-4108-8b9b-3854a2a4c341

 

 

Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cf5b77d2-5301-4c56-96ad-b06aca42b7a3


 

Технички преглед на моторни возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/88e02ebd-10cd-41fe-a958-28b1ff1d2c60


 

Храна за службени кучиња

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/627a0a63-e086-49d0-a412-c912093550b7

 

Контрола на квалитет

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/78606490-a5da-43f7-87a9-7b4a4d7de0fa

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/45add24b-b62c-4b39-89b3-d6ed96208008

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d7592de3-2a85-4a5b-9f42-af2067ac0431

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b24e6f67-dbae-458f-bfce-82908a3e302e

 

 Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0d48190b-5309-4cbd-a5fa-b018d11b01c2

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76c41c03-71b6-404e-aac9-0793a47c5a8b

 

Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/13f27fc7-a9c1-41aa-8202-90526cf2158b

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/24e24100-481a-414b-8bbd-12ae3cd0d806

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/260266f2-4f10-4fce-bd04-7a23ebb187ed

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0836796a-fd58-4f0d-bcca-df0e15055439

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/79f13d7d-373e-4bab-9f33-3750de104433

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7f1b4c19-ac1e-4827-ae76-f4e83bf54827

 

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/53a7d35f-c3b1-4d10-abf4-7750454021a0

Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали 

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f55dbc84-5d0a-45a9-9e4b-9de123bb84d6

 

 Репрезентативен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f30d53de-e99b-477c-8251-63f9148599bb

 

Репрезентативен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/06dbd52c-7c8b-4dec-94a7-31fb3e6cc1e2

 

Аудио визуелна опрема за настани

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/113c4e2b-ee76-4600-a0ff-6730c1ee7283

 

Прехрамбени стоки за широка потрошувачка

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6427fb80-aafb-4f2b-a8c8-8655686367f2

 

Прехрамбени стоки за широка потрошувачка

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f5fc8310-e557-4ae5-9262-dd3e0798d241

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/00fab551-44ea-4e08-a1a1-0211e52edf60

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9bbfd4a8-7f0b-4e9a-a059-2932f90642c7

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8b762b27-b34e-4249-acba-a7fcc1b0be1f

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2f685a22-b5b1-4b96-a021-9577ffbcb7e9

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/69cdd2b7-76dd-41d1-8b2e-0eb81a6a7f9c

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/006d606b-7dc0-47c6-bb22-3f8915761d57

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/006d606b-7dc0-47c6-bb22-3f8915761d57

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/df65c296-f2c7-4185-b637-7e877f15588a

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aa83ca4c-b440-4e40-ac4c-a105606f2620

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9cf26598-3847-4ed8-87e8-75dff3d3dc3b

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6aa377fe-c267-40a8-8191-3f69050c35be

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/abc64b6b-ef76-427c-8729-c273360e50ea

 

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a4e181ea-14aa-43e8-bd5f-a9b05dbcfb8a

 

 

Чистење на патишта во зимски услови

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15a68ef2-bc55-4f1d-971e-a2b5278b76b6

 

Технички преглед на моторни возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c7d4a211-d464-473b-a0dc-e90842f2b1a2

 

Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/67ce84d6-65ac-48fd-9778-0945aeaf16dd