Помошник на министерот во Секторот за правни работи и управување со човечки ресурси

Г-ѓа ВЕСНА ДОРЕВСКА

Датум и место на раѓање: 15.03.1965 година во Чапљина – Босна и Херцеговина

Образование:

Дипломирала на правниот факултет во 1989 г. во Скопје

Работно искуство:

Прво вработување во МВР на РМ како приправник во УВР Скопје во 1992 година

Целиот работен период и е во Секторот за правни и кадровски работи

Во 1999 година на работно место раководител на Отсек за работни односи во Управата за правни и кадровски работи при МВР на РМ

Во 2000 година на работно место началник на Сектор за кадровски работи во УПКР

Во 2002 година на работно место помошник на министерот во Секторот за правни работи и управување со човечки ресурси при МВР на РМ

Дополнителна професионална надградба:

Издаден е сертификат од Европскиот институт за јавна администрација во 2004 година

Сертификат издаден од Советот на Европа во 2004 година

Сертификат за учество на курс за "Разбирањето на Европската Унија" издаден од Британскиот конзулат во 2006 година

Сертификат за учество на Семинар за иницијатива за развој на приватниот сектор за југоисточна Европа во 2006/2007 година

Сертификат за учество на Семинар за проширување на шенген зоната издаден од страна на Академијата за европско право во 2008 година

Диплома за завршена програма за развој на раководен состав на полиција издадено од Одделот за правда на САД – ИЦИТАП.