Помошник на министерот во Секторот за правни работи и управување со човечки ресурси

СНЕЖАНА ПЕТРОВИЌ - АРСОВСКА

Датум и место на раѓање:

Образование:

18.09.1991 година Универзитет„Свети Кирил и Методиј„ Скопје
Диплома за завршен Правен факултет- Скопје

Носител на Пофалница на Универзитетот за
студент кој во учебната 90/91 дипломирал со
највисок успех во утврдениот рок со
Статутот на Правниот факултет

04.07.1994 година Положен правосуден испит

Познавање јазици: Македонски-мајчин јазик
Српски јазик
Англиски јазик

Познавање - работа со компјутери

1987 година Економско-Правно училиште „Борис Кидрич„-Скопје
Диплома за завршено средно образование

1983 година Основно училиште „Владо Тасевски„ – Скопје
 

Работно искуство:

 25.04.2023 Помошник на министерот
Оддел за правни работи и
управување со човечки ресурси

11.05.2022 Помошник на министерот
Оддел за правни работи,
судски постапки и управување со човечки ресурси

 


07.10.2015 година Началник на Сектор за правни работи во
Оддел за правни работи, судски постапки и управување
со човечки ресурси

04.05.2005 година Началник на Одделение за нормативно-правни работи во
Сектор за правни и кадровски работи,
односно началник на Одделение за нормативно-правни
работи во Сектор за правни работи и управување со
човечки ресурси (реорганизација во МВР)

01.11.2004 година Виш советник за нормативно-правни работи –
закони од областа на внатрешните работи во
Одделение за нормативно-правни работи во
Сектор за правни и кадровски работи – МВР

01.12.2003 година Времено началник на Одделение за нормативно-
правни работи во Сектор за правни и кадровски
работи - МВР

05.06.2003 година Виш советник за нормативно-правни работи во
-закони од областа на внатрешни работи во
Одделение за нормативно-правни работи во
Сектор за правни и кадровски работи – МВР

05.11.2002 година Виш советник за правни работи во Одделение за
Правни работи и нормативна дејност во
Сектор за правни и кадровски работи –МВР

01.06.2001 година Виш советник за правни работи во Биро за јавна
безбедност во МВР

01.03.1999 година Виш советник во Кабинет на директорот на МВР

15.04.1998 година Главен референт за имотно-правни работи во
Отсек за имотно-правни работи-Одделение за
правни работи и нормативна дејност во Управа
за правни и кадровски работи

01.11.1995 година Виш референт за нормативна дејност во
Одделение за правни работи и нормативна
дејност во Управа за правни и кадровски работи

01.12.1994 година Самостоен референт за
нормативна дејност – интерни и општи акти во
Одделение за правни работи и нормативна дејност
во Управа за правни и кадровски работи

23.05.1994 година Заснован работен однос во МВР на РМ –приправник

02.03.1992 година Волонтер во адвокатска канцеларија

 Учесник, односно во одделни случаи и носител на
процесот на изработка на закони и подзаконски акти
од надлежност на МВР

Закони:
- Закон за внатрешни работи
- Закон за полиција
- Закон за гранична контрола
- Закон за државјанството на Република Македонија
- Закон за патните исправи на државјаните на РМ
- Закон за личната карта
- Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
- Закон за прекршоците против јавниот ред и мир
- Закон за странците
- Закон за приватно обезбедување
- Закон за детективска дејност
- Закон за следење на комуникациите
-Закон за спречување на насилството и недостојното
однесување на спортските натпревари
- Закон за Агенција за национална безбедност
- Закон за оперативно-техничка агенција и други


Претседател, односно член на работни групи и
комисии за изготвување на закони, подзаконски и
интерни прописи од надлежност на МВР


Претседател на работна група
за спроведување на Стратешки определби на МВР во
функција на имплементација на Стратегии и документи
донесени во соработка и со поддршка на Мисијата на
ОБСЕ во Скопје, за периодот 2023-2025 година
- област – управување со човечки ресурси

Член-претставник на МВР во
меѓуресорска работна група за изменување на ЗКП

Член на меѓуресорска експертска група со поддршка на
DCAF за надминување на предизвици во врска со
посебните истражни мерки

Член на меѓуресорска експертска група со поддршка на
DCAF која е автор на
Прирачник за спроведување на
мерките за следење на комуникациите (декември 2019)

Член на работна група за реформа во областа на
следење на комуникациите и учесник во изготвување
на сетот закони од таа област -2017/2018 година

Член на работна група за реформа на безбедносните
служби во РМ и учесник во изготвување на законите
од таа област 2018/2019 година

Член на работна група во Проектот „ Поддршка на
воспоставување на надворешен механизам за контрола
на работата на полицијата„ финансиран од Советот на
Европа – 2016 година

Член на работна група јакнење на почитувањето на
човековите права при полициското постапување„
финансиран од Совет на Европа - 2016 година

Член на работна група за анализа на националното
законодавство и меѓународните инструменти во
областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор
формирана со одлука на Владата на РМ (Службен
весник на РМ бр. 184/2016)

Член на Извршен одбор на Здружение за кривично
право и криминологија на Северна Македонија од
месец април 2019 година

Член на Комисија за изготвување на акти за
организација и работа на Агенцијата, за
систематизација на работни места во Агенцијата и за
утврдување на вредност на бодот во Агенцијата за
национална безбедност во
Република Северна Македонија – месец јуни 2019 год.
(„Службен весник на РСМ бр. 136/19)

Член на работната група за Петтиот круг на евалуација
на Република Северна Македонијa
од страна на ГРЕКО
(Групата на држави против корупција) на
Совет на Европа

 


Претседател на работна група за изготвување Колективен договор на МВР 2014 година

Член на работна група за изготвување на Колективен договор на Министерството за внатрешни работи 2009-2010 година;

Учесник на голем број меѓународни конференции,
Министерски конференции ,обуки и студиски посети во
други држави (Швајцарија, Австрија, Белгија,
Норвешка, Словенија, Хрватска, Бугрија, Албанија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија...)

Член на меѓуресорски групи за изготвување на закони
од надлежност на други министерства

Проект- лидер на работна група за реализација на „Активност А„ (изработка на закон за размена на информации преку создавање на национална база на податоци) утврдена со Акцискиот план за развивање на Националната разузнавачка база на податоци (2008-2009 година)

Член на работна група за реализација на „Активност Б„ утврдена со Акцискиот план за рзвивање на Националната разузнавачка база на податоци) (дефинирањењ на концептот за воспоставување, поврзување, локација, обезбедување, одржување и администрирање на националната разузнавачка база на податоци) -2008-2009 година


Предавач за оспособување на физичките лица за
вршење работи на обезбедување на лица и имот

Претседател на Комисија за оспособување за техничко
обезбедување

Учесник во процесот на реформи на МВР

Член на голем број делегации на РМ за преговори со
други држави за склучување на договори за
реадмисија

Член на делегацијата на РМ (како претставник од МВР)
за водење преговори со претставници на Европската
заедница за склучување спогодба за реадмисија
(Склучена Спогодба меѓу РМ и ЕЗ за
преземање на лица со незаконски престој
(„Службен весник на РМ „ бр. 141/2007)

Член на повеќе делегации на МВР за преговори
со МВР на други држави за склучување на
билатерални меѓународни договори за
полициска соработка

Член на Меѓународна работна група (претставник од
МВР на РМ) за полициска соработка
во Проектот „Програмата за зајакнување на
прекугранична соработка во Југоисточна Европа„
и имплементација на Конвенцијата за полициска
соработка во Југоисточна Европа, чии носители се
Австрија, односно Австриското Министерство за
внатрешни работи и DCAF,

Член на Меѓународна работна група (претставник на
МВР на РМ) за правни реформи во Проект под
покровителство на DCAF


Заменик на претседателот на работната група за
поглавје 24 за преговори со ЕУ
Член на мегуресорска група за изготвување на закон за исплата на паричен надоместок на жртви од
кривични дела – носител Министерство за правда

и други активности

Повеќе пати парично наградувана за особен успех,
залагање и постигнати резултати во работата

 


О Б У К ИОбука за женско лидерство

Обука за имплементација на Прирачник за
номотехнички правила

Обука за имплементација на Прирачник за транспонирање на законодавството на Европската Унија во законодавството на Република Македонија

Семинар за регионална кривична постапка (во организација на ICITAP – 25-30.04.2010 година – Сараево- Босна и Херцеговина)

Обука за начинот на воспоставување на ознаките на прописите со кои се врши усогласување на прописите на РМ со законодовството на Европската Унија (во организација на Секретаријатот за европски прашања- Влада на РМ и Секретаријатот за законодавство – 04 месец- Скопје)

Работилница на тема „Оценување„ и „Улогата на Секторот за управување со човечки ресурси (во организација на ОБСЕ -31.05.2010 година- Скопје)

Обука за документ менаџмент систем (во организација на Министерство за информатичко општество – 07 месец- Скопје)

Обука за RIA обрасци

Обука на тема „Е-Влада„ (во организација на Владата на РМ)

Учесник на семинар „проценка на влијанието на регулативата (РИА) – 30.03.2011 година
Уверение од 23.03.2012 годи.за усовршување на семинар за МВР на РМ, на следните теми:
-Барањата на системот з ауправување со квалитет според ISO 9001:2008
-Методологии за моделирање на процесите во системот за управување со квалитет
-Методологии за креирање на документацијата на системот за управување со квалитет

И друг вид обуки