Помошник на министерот во Секторот за правни работи и управување со човечки ресурси

Датум и место на раѓање:

Образование:

Работно искуство: