Сектор за внатрешни работи – Струмица

Началник на СВР Струмица-Танчо Пројковски

 

ПС од општа надлежност Струмица

Командир на ПС од ОН-Чурлинов Трајко

Заменик командир на ПС од ОН- Сашко Ристов

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција-Илиевски Душан 

 

ПС од општа надлежност Гевгелија

Командир на ПС од ОН- Миле  Ангелков

Заменик командир на ПС од ОН- Пепи Еленски

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција - Марковски Блажо 

Помошник командир за БПС и превенција –Динев Горан 

 

ПС од општа надлежност Радовиш

Командир на ПС од ОН - Крстев Борис

Заменик командир во ПС од ОН - Абдураманов Абдураман

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција - Ќосев Душко 

 

 

ПС од општа надлежност Валандово

Командир на ПСод ОН - Стоилов Трајчо

Заменик командир во ПС од ОН - Ѓорѓевиќ Ивица

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција-Тасева Биназ 

Помошник командир за БПС и превенција –Тасев Кирчо 

 

 

Централа на СВР-Струмица тел.бр. 034/336-311; фах 034/336-430;

ПС од ОН Струмица – тел.бр. 034/336-424; фах 034/336-453;

ПС од ОН Гевгелија – тел.бр. 034/213-683; 034/213-335;

ПС од ОН Валандово – тел.бр. 034/383-002;

ПС од ОН Радовиш – тел.бр. 032/634-106; фах 032/634-105;

Полициска канцеларија Ново Село тел.бр. 034-355-194;

Полициска канцеларија Богданци тел.бр. 034/221-066;

Полициска канцеларија Дојран тел.бр. 034/227-275;