Заверка на категорија во возачка дозвола

  За Скопје телефонско закажување преку бесплатниот телефонски број 0800 192 92 е задолжително за сите апликанти.

За  останатите градовите странките да се обратат во управните служби на шалтерите за сообраќај.

ЗАВЕРКА НА КАТЕГОРИЈА ВО ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

На возач кој поседува возачка дозвола а кој ќе положи возачки испит од друга категорија новата категорија ќе му се запише на возачката дозвола која што ја поседува. Барањето за заверка на категоријата се поднесува лично
  
Кон барањето се приложува

- возачка дозвола-важечка

- лична карта

- уверение за положен возачки испит

- лекарско уверение

- уплатница 170,oo денари

- уплатница 280,oo денари (за возачка дозвола)
  
НАПОМЕНА: Со барањето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка за кое е потребно:

 -  пријава за возачка книшка

 -  Уплата на уплатница од 100,00 денари (за возачка книшка)

 -  фотокопија од лична карта

 - фотокопија од возачка дозвола

 -  2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 смм
  
НАПОМЕНА:
 Барањето за издавање возачка дозвола се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.

СИТЕ ПРОМЕНИ МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК 0Д 15 ДЕНА. АКО ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ОШТЕТИ, СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ИЛИ ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.
  
Контакт информации 
Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи  

Ненад Ѓорѓијевски  началник во Одделение за возила и возачи
        
Стандард за доставување (Временски рок)15 дена

НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.