1. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

3

4

5


1. Задолжително запирање
2. Забрана за сообраќај во двете насоки
3. Пат со еднонасочен сообраќај
4. Крстосување со пат со првенство на минување
5. Сообраќај во две насоки
6. Првенство на минување за возила од спротивна насока
8 поени
2. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

3

4

6


1. Обележан пешачки премин
2. Забрана за сообраќај во двете насоки
3. Пат со првенство на минување
4. Работи на патот
5. Сообраќај во една насока
6. Забрана за сообраќај во една насока
8 поени
3. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

3

4

6


1. Крстосување на патишта со иста важност
2. Крстосување со спореден пат под прав агол
3. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока
4. Задолжителна насока
5. Пат со еднонасочен сообраќај
6. Првенство на минување за возила од спротивна насока
8 поени
4. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
2

3

4

6


1. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон
2. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон,освен на мотоцикли без приколка и мопеди
3. Најмала дозволена брзина
4. Деца на патот
5. Патека за пешаци
6. Подрачје на смирен сообраќај
8 поени
5. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

4

6


1. Вкрстосување со кружен тек на сообраќајот
2. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина
3. Најмала дозволена широчина
4. Проширување за принудно запирање на возила
5. Брзина што се препорачува
6. Кружен тек на сообраќајот
8 поени
6. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
3

4

5

6


1. Завршеток на автопат
2. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници
3. Премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници
4. Автопат
5. Патека за пешаци
6. Забрана за запирање и паркирање
8 поени
7. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

4

5

6


1. Зимска опрема –синџири за снег
2. Забрана за свртување налево
3. Пат со еднонасочен сообраќај
4. Слеп пат
5. Забрана за свртување надесно
6. Андреин крст
8 поени
8. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
2

3

4

6


1. Забрана за запирање и паркирање
2. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна
3. Задолжително обиколување од десната страна
4. Деца на патот
5. Патека за пешаци
6. Забрана за паркирање
8 поени
9. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

3

4

5


1. Станица за прва помош
2. Болница
3. Забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон
4. Опасност од мраз
5. Задолжителна насока
6. Дозволени насоки
8 поени
10. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

5


1. Ограничување на брзината
2. Одвоена патека за велосипедисти и пешаци
3. Завршување на патот со првенство на минување
4. Најмала дозволена брзина
5. Нерамен коловоз-издаденост на патот
6. Пат со првенство на минување
8 поени
11. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

3

4

6


1. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници
2. Престанок на забраната за давање звучни знаци
3. Забрана за давање звучни знаци
4. Дозволени насоки
5. Задолжителна насока
6. Сообраќај во две насоки
8 поени
12. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

3

5

6


1. Пат резервиран за сообраќај на моторни возила
2. Автопат
3. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи
4. Забрана за полукружно свртување
5. Тунел(галерија)
6. Задолжителна насока
8 поени
13. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
2

3

4

6


1. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници
2. Приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници
3. Најмало растојание мeѓу возилата
4. Затворање на сообраќајната лента
5. Задолжителни насоки
6. Дозволено обиколување
8 поени
14. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
2

3

4

6


1. Назив на населено место
2. Патека за велосипедисти и пешаци
3. Патен објект
4. Двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно
5. Патека за пешаци
6. Забрана на сообраќајот за пешаци
8 поени
15. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

2

3

6


1. Забрана за престигнување за товарни моторни возила
2. Кружен тек на сообраќајот
3. Лизгав коловоз
4. Неутврдена банкина
5. Патоказ за аеродром
6. Патоказ
8 поени
16. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
1

3

5

6


1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина
2. Стеснување на патот од десна страна
3. Патека за пешаци
4. Престројување на возила со назив на населени места
5. Стеснување на патот од лева страна
6. Престројување на возила
8 поени
17. (kat. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:
2

3

4

5