1. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

3

4

5


1. Ndalim i obliguar
2. Ndalim komunikacioni në të dyja kahet
3. Rrugë me komunikacion një kahesh
4. Kryqëzim me rrugë me përparësi kalimi
5. Komunikacion në dy kahe
6. Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt
8 поени
2. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

3

4

6


1. Vendkalim i shënuar për këmbësorë
2. Ndalim komunikacioni në të dyja kahet
3. Rrugë me përparësi kalimi
4. Punime në rrugë
5. Rrugë me komunikacion në një kahe
6. Ndalim komunikacioni në një kahe
8 поени
3. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

3

4

6


1. Kryqëzim i rrugëve me rëndësi të njëjtë
2. Kryqëzim me rrugë dytësore nën kënd të drejtë
3. Përparësi kalimi në raport me automjetet nga kahja e kundërt
4. Kahe e detyruar
5. Rrugë me komunikacion në një kahe
6. Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt
8 поени
4. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
2

3

4

6


1. Ndalim parakalimi i të gjitha mjeteve me veprim motorik
2. Ndalim parakalimi i të gjitha mjeteve me veprim motorik, përveç motoçikletave pa rimorkio dhe mopedëve
3. Shpejtësia më e vogël e lejuar
4. Fëmijë në rrugë
5. Shteg për këmbësorë
6. Zonë e komunikacionit të qetë
8 поени
5. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

2

4

6


1. Kryqëzim me rrjedhë rrethore të komunikacionit
2. Ndalim komunikacioni për mjetet gjerësia e përgjithshme e të cilave e kalon gjerësinë e caktuar
3. Gjerësia më e vogël e lejuar
4. Zgjerim për ndalje të detyrueshme të automjeteve
5. Shpejtësia e rekomanduar
6. Rrjedhë rrethore e komunikacionit
8 поени
6. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
3

4

5

6


1. Mbarimi i autostradës
2. Kalim i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtës ose gjysmëmbrojtës
3. Kalim i rrugës përtej hekurudhës pa mbrojtës ose gjysmëmbrojtës
4. Autostradë
5. Shteg për këmbësorë
6. Ndalim i ndaljes dhe i parkimit
8 поени
7. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

4

5

6


1. Pajisje dimërore (zinxhirë për dëborë)
2. Ndalim kthimi majtas
3. Rrugë me komunikacion në një kahje
4. Rrugë pa dalje
5. Ndalim kthimi djathtas
6. Kryqi i Andreit
8 поени
8. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
2

3

4

6


1. Ndalim i ndaljes dhe i parkimit
2. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e djathtë
3. Anashkalim i detyruar nga ana e djathtë
4. Fëmijë në rrugë
5. Shteg për këmbësorë
6. Ndalim i parkimit
8 поени
9. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

3

4

5


1. Stacioni për ndihmë të parë
2. Spital
3. Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet me veprim motorike
4. Rrezik nga akulli (ngricë)
5. Kahe e detyruar
6. Kahe të lejuara
8 поени
10. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

2

3

5


1. Kufizimi i shpejtësisë
2. Shteg i ndarë për biçiklistë dhe këmbësorë
3. Mbarim i rrugës me përparësi kalimi
4. Shpejtësia më e vogël e lejuar
5. Rrugë jo e rrafshët
6. Rrugë me përparësi kalimi
8 поени
11. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

3

4

6


1. Korsi e posaçme për transport publik të udhëtarëve
2. Përfundim i ndalesës së përdorimit të sinjaleve të zëshme
3. Ndalim i dhënies së shenjave të zëshme
4. Kahe të lejuara
5. Kahe e detyruar
6. Komunikacion në dy kahe
8 поени
12. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

3

5

6


1. Rrugë e rezervuar për qarkullim të automjeteve motorike
2. Autostradë
3. Ndalesë komunikacioni për mjetet që transportojnë eksploziv ose disa materie ndezëse
4. Ndalim kthimi gjysmë rrethor
5. Tunel (galeri)
6. Kahe e detyruar
8 поени
13. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
2

3

4

6


1. Kalim i rrugës nëpër hekurudhë me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse
2. Afrim te kalimi i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse
3. Distanca më e vogël ndërmjet automjeteve
4. Mbyllja e korsisë së komunikacionit
5. Kahe të detyruara
6. Kahe të lejuara
8 поени
14. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
2

3

4

6


1. Emri i i vendbanimit
2. Shteg për biçiklist dhe këmbësorë
3. Objekt rrugor
4. Kthesë e dyfishtë ose më shumë kthesa njëra pas tjetrës prej të cilave e para në të djathtë
5. Shteg për këmbësorë
6. Ndalesë komunikacioni për këmbësorë
8 поени
15. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

2

3

6


1. Ndalim parakalimi për automjetet ngarkuese të mallrave
2. Rrjedhë rrethore e komunikacionit
3. Rrugë e rrëshqitshme
4. Bankinë e pacaktuar
5. Udhëtregues për aeroport
6. Udhëtregues
8 поени
16. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

3

5

6


1. Ndalim komunikacioni për mjetet lartësia e përgjithshme e të cilave e kalon lartësinë e caktuar
2. Ngushtim i rrugës nga ana e djathtë
3. Shteg për këmbësorë
4. Rreshtim i automjeteve sipas vendbanimeve të emërtuara
5. Ngushtim i rrugës nga ana e majtë
6. Rreshtim i automjeteve
8 поени
17. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
2

3

4

5


1. Kafshë në rrugë
2. Egërsira në rrugë
3. Parashenjë për anashkalim (qarkim)
4. Shteg për kuaj
5. Ndalim kalimi pa u ndalur – doganë
6. Anashkalim i lejuar
8 поени
18. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

2

3

5


1. Shpejtësia më e vogël e lejuar
2. Shpejtësi që rekomandohet
3. Rrugë jo e rrafshët –gropa në rrugë
4. Rrugë jo e rrafshët – gunga në rrugë
5. Ndalesë komunikacioni për automjetet, masa e përgjithshme e të cilave e tejkalon masën e caktuar
6. Kufizim i shpejtësisë
8 поени
19. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
2

3

4

6


1. Ndalesë komunikacioni për automjetet ngarkuese të mallrave
2. Zonë në të cilën shpejtësia është e kufizuar
3. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e djathtë
4. Ndalim komunikacioni për të gjitha automjetet me veprim motorik, që tërheqin mjet bashkëngjitës
5. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e majtë
6. Kahe të lejuara
8 поени
20. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

4

5

6


1. Kahe e detyruar
2. Korsi për automjete të transportit publik të udhëtarëve
3. Ndalim komunikacioni për këmbësorë
4. Ndalim komunikacioni për automjete që bartin materie të rrezikshme
5. Këmbësorë në rrugë
6. Vendqëndrim për autobus
8 поени
21. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
3

4

5

6


1. Kahe e detyruar
2. Ndalesë për ndalim dhe parkim
3. Rrugë jo e rrafshët – gunga në rrugë
4. Ndalesë për parkim
5. Rrjedhë rrethore e komunikacionit
6. Stacion për ndihmë të parë
8 поени
22. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
1

2

4

6


1. Kahe e detyruar
2. Rrugë me përparësi kalimi
3. Ndalim dhe parkim i detyrueshëm
4. Punë në rrugë
5. Këmbësorë në rrugë
6. Ndalim i detyruar
8 поени
23. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
2

4

5

6


1. Ndalim komunikacioni për mjetet lartësia e përgjithshme e të cilave e kalon lartësinë e përcaktuar
2. Shteg për këmbësorë
3. Ndalim komunikacioni për këmbësorë
4. Ndalim komunikacioni për mjetet gjerësia e përgjithshme e të cilave e kalon gjerësinë e përcaktuar
5. Fëmijë në rrugë
6. Vendkalim i shënuar për këmbësorë
8 поени
24. (kat. А,A1,Б)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:
2

3

4

6