Сектор за внатрешни работи – Битола

1.       Славко Јовановски-Началник на СВР

 
2.      Kомандир на ПС од ОН Битола- не е  пополнето
3.      Игор Каравилоски-началник на ОВР- Прилеп
4.-Кире Спиркоски-командир на ПС од ОН Пролеп
5.       Николче Тасевски-началник на ОВР- Демир Хисар
      Командир на ПС од ОН Демир Хисар - не е пополнето
6.       Емин Кранли-началник на ОВР- Ресен
7.       Ѓорѓи Бурак-началник на ОВР- Крушево
-Никола Божиноски-командир на ПС од ОН Крушево
8.       Златко Лозаноски-началник на ОВР- Македонски Брод
-Марјан Анѓелкоски-командир на ПС од ОН македонски Брод
 
 

СВР Битола  
ПСОН - Битола 047-218-111
ПСОН – Прилеп 048-420-340
ПСОН – Ресен 047-451-492
ПСОН – Демир Хисар 047-276-177
ПСОН – М. Брод 045-274-102
ПСОН – Крушево 048-477-045