02 септември 2019

Проект “Безбедно од домот до училиштето“ на СВР Струмица

 Секторот за внатрешни работи Струмица преку Отсекот за превенција во пресрет на почетокот на учебната година како и секоја година така и оваа отпочнува со реализација на проектот “Безбедно од домот до училиштето“  а оваа година за прв пат  во партнерство со Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Струмица отпочнува со реализација и  со проект “Училишни сообраќајни единици“, кои на подрачјето на општина Струмица  се формирани и промовирани на денот на полицијата. Активностите ќе се спроведуваат континуирано во текот на месец септември и октомври, во непосредна близина на основните училишта во време кога првачињата доаѓаат и заминуваат од училиште. Од страна на учениците вклучени во УСЕ  во присуство на нивните наставници по техничко образование и полициски службеници ќе бидат делени летоци на возачите и ќе биде регулиран сообраќајот. 

Или Согласно Правилникот за организација, обука и начин на работа на училишните сообраќајни единици членовите на училишната сообраќајна единица:  
- обезбедуваат премин на ученици преку коловоз пред училиштата; 
- учествуваат во спроведување на сообраќајно воспитни акции, манифестации и натпревари од областа на сообраќајот; 
- даваат информации на учесниците во сообраќајот за објектите во чија близина ги извршуваат своите задачи; 
- им укажуваат на учесниците во сообраќајот на грешките што ги прават заради превентивно и воспитно делување.