Управа за безбедност и контраразузнавање

22 ноември 2018

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КАВАДАРЦИ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

                                                МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

 

Врз основа на чл.15 ст.6, 7 и 8 од Законот за лична карта(Сл.весник на РМ бр.8/95,38/02,16/04,12/05,19/07,10/10,51/11,13/12,166/12 и 154/15) , Одделението за прекршоци КАВАДАРЦИ – Комисија за одлучување по прекршоци, при Министерството за внатрешни работи, врши :

 
 

                                                                        ЈАВНА ОБЈАВА

 
 

Министерството за внатрешни работи, Одделение за прекршоци КАВАДАРЦИ – Комисија за одлучување по прекршоци, им соопштува на наведените физички и правни лица, дека од страна на овластен подносител поднесени им се барања за поведување на прекршочна постапка кои не се во состојба да се достават со лична достава и тоа на :

 
 

1.      Антонио Иванов живее во Кочани на ул.Стамен Маноб бр.46, известување по предмет Уп.бр.19.2.4-1851/18 од 08.11.2018 година.

 

Се повикуваат горенаведените физички и правни лица, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се јават во просториите на МВР - Одделението за прекршоци КАВАДАРЦИ, Комисија за одлучување по прекршоци, во објектот на МВР - СВР –ВЕЛЕС-ПС ОН КАВАДАРЦИ, на ул. „7 Септември“ бб - КАВАДАРЦИ, во својство на странки за прием на горенаведените барања за поведување на прекршочна постапка со ИЗВЕСТУВАЊЕ, секој работен ден од 08,30 до 16,30 часот, за кои во рок од 3 (три) дена ќе можат писмено да се произнесат во врска со фактите и доказите наведени во барањето за поведување на прекршочна постапка, согласно член 65 ст.2 од Законот за прекршоците.

 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување , а согласно со чл.15 ст.6, 7 и 8 од Законот за лична карта(Сл.весник на РМ бр.8/95,38/02,16/04,12/05,19/07,10/10,51/11,13/12,166/12 и 154/15.

Доколку горенаведените лица во рок од 3 (три) дена по приемот на писмената, не се произнесат писмено по поднесеното барање против истите, Комисијата по службена должност без одлагање ќе ги прибави доказите и ќе ја утврди фактичката состојба потребна за одлучување по прекршокот.

 
 

                                                                                                             Одделение за прекршоци – Кавадарци

                                                                                                           Комисија за одлучување по прекршоци