08 мај 2023

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.04.2023 до 30.04.2023

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.04.2023____________ до ___30.04.2023____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

26

2

Писмено предупредување

/

3

Откажување на договорот за вработување

7

4

Запирање на постапката

7

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       41