07 април 2023

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.03.2022 до 31.03.2022

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.03.2023____________ до ___31.03.2023____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

59

2

Писмено предупредување

2

3

Откажување на договорот за вработување

2

4

Запирање на постапката

15

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       79