07 март 2023

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.02.2022 до 28.02.2022

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.02.2023____________ до ___28.02.2023____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

43

2

Писмено предупредување

3

3

Откажување на договорот за вработување

2

4

Запирање на постапката

13

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       62