16 јануари 2023

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.12.2022 до 31.12.2022


 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.12.2022____________ до ___31.12.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

38

2

Писмено предупредување

1

3

Откажување на договорот за вработување

6

4

Запирање на постапката

5

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       51