20 декември 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.11.2022 до 30.11.2022

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.11.2022____________ до ___30.11.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

33

2

Писмено предупредување

1

3

Откажување на договорот за вработување

15

4

Запирање на постапката

15

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

3

 

Вкупно       67