15 ноември 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.10.2022 до 31.10.2022

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.10.2022____________ до ___31.10.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

32

2

Писмено предупредување

1

3

Откажување на договорот за вработување

4

4

Запирање на постапката

8

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       46