12 октомври 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.09.2022 до 30.09.2022

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.09.2022____________ до ___30.09.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

17

2

Писмено предупредување

/

3

Откажување на договорот за вработување

9

4

Запирање на постапката

6

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       33