14 септември 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.08.2022 до 31.08.2022

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.08.2022____________ до ___31.08.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

17

2

Писмено предупредување

/

3

Откажување на договорот за вработување

6

4

Запирање на постапката

4

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

/

 

Вкупно       27