08 август 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.07.2022 до 31.07.2022

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.07.2022____________ до ___31.07.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

22

2

Писмено предупредување

3

3

Откажување на договорот за вработување

7

4

Запирање на постапката

9

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       42