08 август 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.06.2022 до 30.06.2022

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.06.2022____________ до ___30.06.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

26

2

Писмено предупредување

2

3

Откажување на договорот за вработување

4

4

Запирање на постапката

12

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

/

 

Вкупно       44