20 јуни 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.05.2022 до 31.05.2022

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.05.2022____________ до ___31.05.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

21

2

Писмено предупредување

/

3

Откажување на договорот за вработување

5

4

Запирање на постапката

1

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       28