10 мај 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.04.2022 до 30.04.2022

.

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.04.2022____________ до ___30.04.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

35

2

Писмено предупредување

/

3

Откажување на договорот за вработување

5

4

Запирање на постапката

2

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

3

 

Вкупно       45