18 април 2022

Изречени дисциплински мерки за период од 01.03.2022 до 31.03.2022

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.03.2022____________ до ___31.03.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

30

2

Писмено предупредување

1

3

Откажување на договорот за вработување

3

4

Запирање на постапката

5

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       40

 

 

Забелешка:

Податоците се само од Бирото за јавна безбедност.

Од Одделот за правни работи, судски постапки не се доставени податоци за изречени дисциплински мерки за месец март  2022 година.