11 март 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.02.2022 до 28.02.2022

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.02.2022____________ до ___28.02.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

14

2

Писмено предупредување

1

3

Откажување на договорот за вработување

2

4

Запирање на постапката

2

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

/

 

Вкупно       19