15 февруари 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.01.2022 до 31.01.2022

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.01.2022____________ до ___31.01.2022____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

13

2

Писмено предупредување

2

3

Откажување на договорот за вработување

1

4

Запирање на постапката

/

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

2

 

Вкупно       18