20 јануари 2022

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.12.2021 до 31.12.2021

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.12.2021____________ до ___31.12.2021____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

24

2

Писмено предупредување

/

3

Откажување на договорот за вработување

5

4

Запирање на постапката

13

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       43