14 декември 2021

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.11.2021 до 30.11.2021

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.11.2021____________ до ___30.11.2021____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

39

2

Писмено предупредување

7

3

Откажување на договорот за вработување

10

4

Запирање на постапката

6

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

2

 

Вкупно       64