19 ноември 2021

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.10.2021 до 31.10.2021

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.10.2021____________ до ___31.10.2021____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

27

2

Писмено предупредување

2

3

Откажување на договорот за вработување

3

4

Запирање на постапката

4

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

/

 

Вкупно       36