12 октомври 2021

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.09.2021 до 30.09.2021

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.09.2021____________ до ___30.09.2021____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

34

2

Писмено предупредување

2

3

Откажување на договорот за вработување

3

4

Запирање на постапката

2

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

/

 

Вкупно       41