15 јули 2021

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.06.2021 до 30.06.2021

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.06.2021____________ до ___30.06.2021____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

49

2

Писмено предупредување

8

3

Откажување на договорот за вработување

9

4

Запирање на постапката

15

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

3

 

Вкупно       84