11 јуни 2021

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.05.2021 до 31.05.2021

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.05.2021____________ до ___31.05.2021____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

14

2

Писмено предупредување

4

3

Откажување на договорот за вработување

3

4

Запирање на постапката

4

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       26