10 мај 2021

Изречени дисциплински мерки за период од 01.04.2021 до 30.04.2021

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.04.2021____________ до ___30.04.2021____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

32

2

Писмено предупредување

2

3

Откажување на договорот за вработување

9

4

Запирање на постапката

6

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

2

 

Вкупно       51