15 април 2021

Изречени дисциплински мерки за период oд 01.03.2021 до 31.03.2021

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

oд _01.03.2021 до  31.03.2021

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

24

2

Писмено предупредување

9

3

Откажување на договорот за вработување

3

4

Запирање на постапката

7

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

1

 

Вкупно       44