Управа за безбедност и контраразузнавање

13 април 2021

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КУМАНОВО

  

                                                            РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

                                                 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

 

Врз основа на член на 56 од Закон за прекршоци а врска со член 88 став 5 од Законот за возила (Службен весник на РМ бр.154/15) Одделение за прекршоци Куманово Комисија за одлучување по прекршок, при Министерството за внатрешни работи врши:

 
                                                      ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
 

 Министерството за внатрешни работи, Одделение за прекршоци Куманово-Комисија за одлучување по прекршок, им соопштува на долунаведените физички лица, дека од страна на овластен подносител им се поднесени барања за поведување на прекршочна постапка кои не се во состојба да ги достават со лична достава и тоа:

 

1.      Шкодран Синани од с.Гошинце опш.Липково, предмет бр.19.2.5-8035/20 од 15.12.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

2.      Шкодран Синани од с.Гошинце опш.Липково, предмет бр.19.2.5-6307/20 од 16.11.2020 за прекршок по член 26 ст.11 од ЗВ

3.      Шкодран Синани од с.Гошинце опш.Липково, предмет бр.19.2.5-6308/20 од 16.11.2020 за прекршок по член 46 ст.2 од ЗВ

4.      Бесим Ибраими од Куманово ул.Првда Спасовска бр.59, предмет бр.19.2.5-6762/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

5.      Мурат Исаки од с.Грушино опш.Арачиново ул.5 бр.5, предмет бр.19.2.5-6764/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

6.      Бесим Џемаилов од Скопје-Г.Баба ул.Финска бр.82, предмет бр.19.2.5-6766/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 46 ст.2 од ЗВ

7.      Ахмед Мустафа од Скопје-Ш.Оризариа ул.Ѓорѓи Пенков бр.20А, предмет бр.19.2.5-6769/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 42 ст.4 од ЗВ

8.      Дилавер Буцола од Скопје-Г.Баба ул.840 бр.4Б, предмет бр.19.2.5-6773/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

9.      Фадиљ Исмаиљи од с.Гошинце опш.Липково, предмет бр.19.2.5-6776/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

10.    Јасир Алими од с.Мојанце опш.Арачиново ул.21 бр.159, предмет бр.19.2.5-6780/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.11 од ЗВ

11.    Бобаи Трајковски од Куманово ул.415 бр.13, предмет бр.19.2.5-6782/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

12.    Исуф Зеќири од с.Отља опш.Липково, предмет бр.19.2.5-6786/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

13.    Невзат Мусовски од Битола ул.Козјак бр.90, предмет бр.19.2.5-6787/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

14.    Драган Цветковски од с.М.Нагоричане опш.Ст.Нагоричане, предмет бр.19.2.5-6789/20 од 23.11.2020 за прекршок по член 26 ст.10 од ЗВ

15.     
 

Се повикуваат горенаведените физички лица во рок од 8(осум)дена од денот на објавувањето на ова соопштение на веп портал на МВР да се јават во просториите на Одделение за прекршоци Куманово-Комисија за одлучување по прекршок на ул.ЈНА бб во својство на странки за прием на горенаведеното барање за поведување на прекршочна постапка, секој работен ден од 08.00-16.00 часот на кое во рок од 3(три) дена ќе можат писмено да се произнесат во врска со фактите и доказите наведени во барањето за поведување на прекршочна постапка.

 
Предупредување :

Ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување што е во согласност со чл.88 став 5 од Законот за возила (Службен весник на РМ 154/15),доколку горенаведените лица во рок од 3 дена по приемот на писменото не се произнесат по поднесеното барање, Комисијата по службена должност без одлагање ќе ги прибави доказите и ќе ја утврди фактичката состојба потребна за одлучување по прекршокот.

 
                                                                 Одделение за прекршоци Куманово

                                                             Комисија за одлучивање по прекршок