12 март 2021

Изречени дисциплински мерки за период Од 01.02.2021 до 28.02.2021

 

 

Изречени дисциплински мерки за период

Од _01.02.2021__________ до ___28.02.2021____________________

Видови дисциплински мерки:

Број

1

Парична казна

46

2

Писмено предупредување

1

3

Откажување на договорот за вработување

2

4

Запирање на постапката

17

5

распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место

на кое дотогаш работел работникот

4

 

Вкупно       70