Управа за безбедност и контраразузнавање

04 март 2021

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КАВАДАРЦИ

 

                                         РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

                                                МИНИСТЕРСТВО  ЗА  ВНАТРЕШНИ  РАБОТИ

 

Врз основа на чл. член 56 ст.5 од Законот за прекршоци (Службен весник на РСМ бр.96/2019)   Одделението  за прекршоци Кавадарци – Комисија за одлучување по прекршоци, при Министерството за внатрешни работи, врши  :

 

                                                                        ЈАВНА ОБЈАВА

 

Министерството за внатрешни работи, Одделение за прекршоци КАВАДАРЦИ – Комисија за одлучување по прекршоци, им соопштува на наведените физички и правни лица, дека има донесено РЕШЕНИЈА кои не се во состојба да се достават со лична достава и тоа на :

 

1.Ајдар Вејселов,  живее во Кавадарци,  ул.Клинска бр.11, по предмет број 19.2.4-2753/20  и 19.2.4-2752/20 од 13.02.2021 година.

2.Себастијан Вејселов, живее во Кавадарци, ул. Клинска бр.11, по предмет број 19.2.4-2288/20 од 13.02.2021 година.

3.Вејселов Риза, живее Кавадарци, ул. Клинска бр.11, по предмет број 19.2.4-2718/20  и 19.2.4-2715/20 од 13.02.2021 година

4.Марем Исмаилов,  живее во Струмица, ул. Братство бр.44, по предмет број 19.2.4-2284/20 од 13.02.2021 година.

5.Вели Османовски,  живее во Кавадарци,  ул.ДАГ бр.42, по предмет број 19.2.4-2297/20 и 2567/20  од 13.02.2021 година.

6.Емран Вејселов,  живее во Кавадарци,  ул. Клинска бр.52, по предмет број 19.2.4-2293/20 од 13.02.2021 година.

7.Петрушевски Трајче,  живее во Велес ул.Луј Пастер бр.12, по предмет број 19.2.4-2514/20 од 13.02.2021 година.

8.Фазлиов Муртезан,  живее во Кавадарци, ул. ДАГ бр.47, по предмет број 19.2.4-2550/20 од 13.02.2021 година.

9.Благојче Петрески,  живее во Прилеп, ул. Мукос бр,110, по предмет број 19.2.4-2755/20 од 13.02.2021 година.

10.Николов Андре, живее во Кочани, ул. Стамен Минов бр.145, по предмет број 2708/20 од 13.02.2021 година

11.Јусинов Јусеин, живее Кочани, ул. Славчо Стојменов бр.53, по предмет број 19.2.4-2705/20 од 13.02.2021 година

12.Сали Демиров, живее Велес, ул.Богдан Каракостев бр.47, по предмет број 19.2.4-2736/20 од 13.02.2021 година

13.Филиповиќ Бисера, живее Куманово, ул. Моша Пијаде бр.226, по предмет број 19.2.4-2694/20 од 13.02.2021 година

14.Рустемовска Елма, живее Кавадарци, ул. ДАГ бр.45, по предмет број 19.2.4-2709/20 од 13.02.2021 година.

15. Ајруловски Доен, живее Велес, ул. Славко Ѓорѓиев Сватот бр.3-3, по предмет број 19.2.4-2126/20 од 13.02.2021 година

16.Сејнур Ајрулов, живее во Кавадарци, ул. ДАГ бр.24, по предмет број 19.2.4-2294/20 од 13.02.2021 година.

17.Дестанов Изет,живее во Неготино, ул. Гоце Делчев бр.23, по предмет број 19.2.4-2580/20 и 19.2.4-2754/20 од 13.02.2021 година

18.Красниќи Синан, живее во Неготино, ул. Гоце Делчев бр.29, по предмет број 19.2.4-2942/20 и 19.2.4-2943/20 од 13.02.2021 година

19.Ајнур Џаферов, живее во Струмица, ул. Бетовенова бр.11, по предмет број 19.2.4-2744/20 од 13.02.2021 година.

 

 

Се повикуваат горенаведените физички и правни лица, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се јават во просториите на МВР - Одделението за прекршоци Кавадарци, Комисија за одлучување по прекршоци, во објектот на МВР –ОВР КАВАДАРЦИ, на ул. „7 Сптември“ бб - КАВАДАРЦИ, во својство на странки за прием на горенаведените РЕШЕНИЈА, секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот, кои согласно член 68 ст.1  од Законот за прекршоците (Сл.весник на РМ бр.96/19 ), доколку не се задоволни од донесеното РЕШЕНИЕ, против истото ќе можат  да поднесат тужба до  Управен суд Скопје,  во рок од  30 дена од денот на приемот на истото.

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување , а согласно со чл. 56 ст.5 од Законот за прекршоци (Службен весник на РСМ бр.96/2019)  .

 

                     СН                                                                                        Одделение за прекршоци – Кавадарци

                                                                                                           Комисија за одлучување по прекршоци