29 јуни 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

 

 

                                           СООПШТЕНИЕ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Ве известуваме дека на 22 јуни 2020 година е донесена нова Уредба со законска сила за изменување на Уредбата за примена на Законот за странци за време на вонредна состојба, со која се продолжува рокот на важноста на дозволите за привремен престој и на дозволите за постојан престој, чиј рок на важност истекол или истекува како за време на вонредна состојба, така и по завршување на вонредната состојба. Со ова, важноста на дозволите за престој се продолжува и по завршување на вонредната состојба, до 31 август 2020 година.

Им укажуваме на странците, во нареден период да го следат развојот на ситуацијата со нормализирање на патничкиот сообраќај и по создавањето на условите за патување, доколку имаат потреба, да пристапат кон постапки за регулирање престој, согласно одредбите од Законот за странци.

 

 
 

                                                   ANNOUNCEMENT FOR FOREIGNERS
               

 Allow us to inform you thaton 22 of June 2020, a new Decree has been adopted, legally enforcing the amendments on the Decree with legal force on the application of the Law on Foreigners during the state of emergency, which extends the validity of temporary residence permits and permanent residence permits, the validity of which has expired or expires during a state of emergency, as well as for the period after the termination of the state of emergency. With this, the validity of the residence permits is extended even after the end of thestate of emergency, untilAugust 31, 2020.
               

We advise foreigners to follow the development of the situation in the next period, related to normalizing passenger traffic and after the creation of travel conditions, if necessary, to approach procedures for regulating residence, in accordance with the provisions of the Law on Foreigners.

 Decree with legal force on the application of the Law on Foreigners during the state of emergency