Издавање на инструкторска возачка дозвола

  ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Кон барањето се приложува

   - уверение за положен возачки испит, 
   - лекарско уверение 
   - уплатница – 280,оо денари
   - уплатница 220,оо денари

 
НАПОМЕНА: Барањето за издавање возачка дозвола се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.

СИТЕ ПРОМЕНИ МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК 0Д 15 ДЕНА. АКО ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ОШТЕТИ, СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ИЛИ ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.


Стандард за доставување (Временски рок)

15 дена


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.