Издавање на возачка дозвола за возач-инструктор

3.ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР

3.1 ИЗДАВАЊЕ НА ПРВА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР

Барање

Уверение за положен возачки испит
Лекарско уверение

1 фотографија со димензии 3,5 х 4,5 сm
300,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


НАПОМЕНА: Барањето за издавање возачка дозвола за возач инструктор се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.

СИТЕ ПРОМЕНИ МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК 0Д 15 ДЕНА. АКО ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ОШТЕТИ, СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ИЛИ ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.

3.2 ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР ПОРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВА КАТЕГОРИЈА

Барање

Возачка дозвола за возач инструктор

Важечка лична карта на увид

Уверение за положен возачки испит,
Лекарско уверение

1 фотографија со димензии 3,5 х 4,5 сm
300,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


3.3ИЗДАВАЊЕ НА ИЗГУБЕНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР (дупликат)

 

Барање

Важечка лична карта на увид

Писмена изјава на возачот со краток опис за време и место на губењето на возачката дозвола

1 фотографија со димензии 3,5 х 4,5 сm
300,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
150,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

3.4 ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР (поради измината важност)

Барање

Возачка дозвола за возач инструктор

Важечка лична карта на увид
Лекарско уверение

1 фотографија со димензии 3,5 х 4,5 сm
300,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


3.5 ЗАМЕНА НА ВАЖЕЧКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР (поради дотраеност или оштетеност)

Барање

Возачка дозвола за возач инструктор

Важечка лична карта на увид

1 фотографија со димензии 3,5 х 4,5 сm
300,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)